direct naar inhoud van Regels
Plan: Heerebosch fase 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1652.BPheereveldseweg-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan "Heerebosch fase 2" met identificatienummer NL.IMRO.1652.BPheereveldseweg-VA01 van de gemeente Gemert-Bakel;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen;

1.3 verbeelding

de verbeelding, waarop de bestemmingen en aanduidingen van de gronden die in het plangebied zijn gelegen zijn aangegeven;

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 aaneengebouwde woningen

een blok van meer dan twee aaneen gebouwde woningen inclusief de van dit blok deel uitmakende eind- of hoekwoningen;

1.7 aan-huis-verbonden bedrijf

het door één van de bewoners maar zonder personeel, bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het geheel of gedeeltelijk door middel van handwerk uitoefenen van een bedrijfsmatige activiteiten, niet zijnde prostitutie of detailhandel, met uitzondering van detailhandel via een webwinkel met ondergeschikte opslag niet groter dan 20 m2, maar door zijn beperkte omvang en beperkte ruimtelijke uitstraling met behoud van de woonfunctie in een woning en met de daarbij behorende bijbehorende bijbouwen kan worden uitgeoefend;

1.8 aan-huis-verbonden beroep

het door één van de bewoners maar zonder personeel, uitoefenen van een beroep of beroepsmatig verlenen van een administratieve-, juridische, medische, therapeutische, lichaamsverzorgende- (incl. kapsalon), kunstzinnige of ontwerptechnische diensten, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken, maar door zijn beperkte omvang en beperkte ruimtelijke uitstraling met behoud van de woonfunctie in een woning en met de daarbij behorende bijbehorende bijbouwen kan worden uitgeoefend. Nadrukkelijk wordt geen detailhandel, geen showroom en geen prostitutie toegestaan of daarmee gelijk te stellen activiteiten;

1.9 achtergevel

een van de weg of openbaar toegankelijk gebied afgekeerde gevel van een (hoofd)gebouw niet zijnde een hoeksituatie voor zover gelegen in het achtererfgebied;

1.10 achtergevel op hoeksituaties

een van de weg of openbaar toegankelijk gebied afgekeerde gevel van een (hoofd)gebouw welke grenst aan het grootste onbebouwde deel van de (achter-)tuin voor zover gelegen in het achtererfgebied;

1.11 achtergevelrooilijn

de denkbeeldige lijn over het perceel ter hoogte van de achtergevel van het hoofdgebouw voor zover gelegen in de 2,5 m-zone in het achtererfgebied;

1.12 achtererfgebied

erf aan de achterkant en aan de niet aan het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant op meer dan 1 meter van de voorgevel van het hoofdgebouw;

1.13 afhankelijke woonruimte

een bijbehorend bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin tijdelijk een gedeelte van een huishouding gevestigd is uit oogpunt van mantelzorg;

1.14 afrastering

afscheiding in de vorm van een open hekwerk bestaande uit houten palen met bedrading c.q. draadwerk, dan wel in gaasvorm;

1.15 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.16 bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een (bouw)perceel aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.17 beeldkwaliteit

waardering en herkenning van alle visuele waarnemingen vanaf een bepaalde locatie;

1.18 beeldkwaliteitplan

geformuleerde en toetsbare beeldkwaliteiten opgenomen in een als zodanig door de raad vastgesteld beeldkwaliteitplan en als Bijlage 3 onlosmakelijk verbonden met dit bestemmingsplan;

1.19 begane grondlaag

de bouwlaag van een gebouw, welke rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau;

1.20 bestaand
 • a. bij bouwwerken:
  • 1. vergund, al dan niet feitelijk aanwezige bouwmassa (bestaand) of ter uitvoering ten tijde van de ter inzage legging van het bestemmingsplan als ontwerp of;
  • 2. na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning met betrekking tot een activiteit bouwen als bedoeld in artikel 1.1, 2.1 eerste lid en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend c.q. dat voor dat tijdstip is gemeld op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • b. bij gebruik:
  • 1. vergund, al dan niet bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod;

1.21 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.22 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.23 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden gebouw, of ander bouwwerk, met een dak

1.24 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.25 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.26 bouwhoogte

maximale hoogte van een bouwwerk gerekend vanaf peil met uitzondering van schoorstenen, antennes e.d.;

1.27 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd zulks met inbegrip van de begane grond (eerste bouwlaag) en met uitzondering van onderbouw en zolder;

1.28 bouwpeil

het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte bouwterrein;

1.29 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.30 bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.31 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.32 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.33 daknok

hoogste punt van een schuin dak(vlak);

1.34 dakopbouw

toevoeging aan de bouwmassa van het schuine dak (geen dakkapel zijnde) of toevoeging aan een plat dak;

1.35 dakvlak

schuin of horizontaal vlak van het dak;

1.36 dakvoet

laagste punt van een schuin dak(vlak);

1.37 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.38 erotisch getinte horeca

een horecabedrijf dat tot doel heeft het daarbinnen doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard en tevens bedrijfsmatig ten behoeve van verbruik ter plaatse het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken; onder dit begrip vallen tevens een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.39 escortbedrijf

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersonen die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte kan worden uitgeoefend;

1.40 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.41 gebruiken

gebruiken, doen of laten gebruiken;

1.42 geluidsgevoelige ruimte

ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m2;

1.43 gevellijn

de denkbeeldige lijn over het perceel strak langs de voorgevel van het hoofdgebouw tot aan de zijdelingse perceelgrenzen die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen, tenzij anders op de verbeelding aangegeven;

1.44 haag:

een dichte rij struiken van minimaal 3 stuks per strekkende meter;

1.45 hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.46 huishouden

een aantal door eerstegraads familie- of vergelijkbare band aan elkaar gerelateerde personen, dat gezamenlijk één eenheid vormt en als zodanig ook gebruik maakt van dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen en de gezamenlijke toegang in één wooneenheid (zoals een gezin, een gezin met inwonende familieleden) én/of een woongroep die continue een eenheid vormt;

1.47 kap

het gedeelte van een dak tussen goot- en bouwhoogte m.u.v. gevelbekleding;

1.48 mantelzorg

het bieden van zorg op het fysieke, psychische en/ of sociale vlak op vrijwillige basis en buiten een georganiseerd verband aan een ieder die hulpbehoevend is;

1.49 omgevingsvergunning

vergunning als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

1.50 ondergeschikte functie

functie waarvoor maximaal 35% van de vloeroppervlakte van de hoofdfunctie als zodanig mag worden gebruikt;

1.51 openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in art. 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede parkeren, plantsoenen, pleinen en ander openbaar gebied, niet zijnde water, dat voor publiek algemeen toegankelijk is;

1.52 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.53 overkapping

een bijbehorend bouwwerk, al dan niet aangebouwd aan een gebouw of een ander bouwwerk, bestaande uit een gesloten bovenbeëindiging en ten hoogste drie, al dan niet tot het bouwwerk behorende scheidingsconstructies, bestemd om te dienen als:

 • a. schuilgelegenheid;
 • b. stalling van voertuigen en onderkomens;
 • c. opslag van materialen en goederen;

1.54 pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.55 parkeerplaats

plaats voor het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen. De afmetingen van parkeerplaatsen moeten voldoen aan het op dat moment geldend gemeentelijk parkeerbeleid;

1.56 patiowoning

een woning met een geheel of gedeeltelijk omsloten binnenplaats of binnenhof gevormd door de zijmuren van naburige dan wel op het eigen (bouw)perceel aanwezige gebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.57 peil

het bouwpeil overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte terrein;

1.58 praktijkruimte

een gedeelte van een woning dat dient voor het uitoefenen van een beroep, dat in de woning met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van diensten;

1.59 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het tegen betaling verlenen van seksuele diensten aan anderen, zoals het exploiteren van een seksclub, privé-huis raamprostitutie, escortservice, thuisprostitutie, en bemiddelingsbureau dat bemiddelt tussen prostituee en klant;

1.60 seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.61 twee-aaneen gebouwde woningen

blokken van maximaal twee aaneen gebouwde woningen, waarvan de hoofdgebouwen aan elkaar gekoppeld zijn;

1.62 vergund

een (omgevings)vergunning met een onherroepelijke status, al dan niet bestaand, ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan;

1.63 voorgevel

de naar de weg of openbaar toegankelijk gebied toegekeerde representatieve gevel van een hoofdgebouw gelegen in het voorerfgebied;

1.64 voorgevelrooilijn

de denkbeeldige lijn over het perceel strak langs de voorgevel van een gebouw tot aan de zijdelingse perceelgrenzen die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen;

1.65 voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;

1.66 vrijstaand gebouwde woning

een hoofdgebouw zonder gemeenschappelijke wand met een ander hoofdgebouw;

1.67 water

waterlichaam ten behoeve van de afvoer van water;

1.68 waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn voor een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit, zoals duikers, stuwen, gemalen, inlaten, bergings- en infiltratievoorzieningen;

1.69 weg

alle openbare wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

1.70 wet

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals die luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan;

1.71 woning

een gebouw of een gedeelte van een gebouw geschikt en bestemd voor de zelfstandige huisvesting van niet meer dan één huishouden;

1.72 zadeldak

een zadeldak is een kapvorm waarbij beide (schuine) dakvlakken in één lijn bij elkaar komen;

1.73 zijgevel

een gevel van een (hoofd)gebouw, niet zijnde een voor- of achtergevel.

1.74 zolder

ruimte(n) in een gebouw die geheel is/ zijn afgedekt met hellende daken en die in functioneel opzicht geen deel uitmaakt/ uitmaken van de daaronder gelegen bouwlaag of bouwlagen;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand tot de (zijdelingse) perceelgrens

tussen de zijdelingse grens van het (bouw)perceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is;

2.2 de afstand tot de bestemmingsgrens

de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de bestemmingsgrens;

2.3 de afstand tussen gebouwen

de kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen;

2.4 de breedte van bouwpercelen

de afstand tussen de zijdelingse perceelsscheidingen van het (bouw)perceel in de naar de zijde van de weg gekeerde bestemmingsgrens of perceelsgrens;

2.5 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.6 de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.7 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel met dien verstande dat:

 • a. goten van het totaal aan dakkapellen met een gezamenlijke kleinere breedte dan 50% van de breedte van het dakvlak, waarin zij zijn geplaatst, topgevels schoorstenen, antennes en andere ondergeschikte bouwdelen, niet meegerekend worden;
 • b. de goothoogte van gebouwen met een rieten kap wordt gemeten vanaf het peil tot de onderkant van de rieten kap;
 • c. voor platte daken geldt: vanaf het peil tot de snijlijn van de gevel met de bovenzijde van het dakvlak;

2.8 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.9 de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevelvlakken van gebouwen en/of hart van de scheidsmuren.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, bermen, beplanting, bomen en parken;
 • b. de aanleg en instandhouding van landschappelijke inpassing overeenkomstig het landschappelijk inpassingsplan als opgenomen in Bijlage 2;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. speelvoorzieningen;
 • d. (on)verharde paden;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. leidingen en kabels;
 • g. (openbare) nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels

Op de onderhavige gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van hetgeen omschreven is in artikel 3.1 worden gebouwd en gelden de onderstaande regels, tenzij anders aangeduid:

3.2.1 Bouwwerken van openbaar nut

Voor het bouwen van bouwwerken van openbaar nut gelden de onderstaande regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken van openbaar nut mag niet meer bedragen dan 3 m¹ en de oppervlakte niet meer dan 15 m².

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de onderstaande regels:

 • a. de bouwhoogte van antennes mag maximaal 12 m¹ bedragen;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 5 m¹ bedragen;
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 3,5 m¹ bedragen;
 • d. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten mag maximaal 8 m¹ bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 m¹ bedragen.

3.3 Gebruiksregels
3.3.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo wordt in elk geval verstaan:

 • a. het gebruik van bouwwerken en gronden voor wonen;
 • b. standplaats voor één of meerdere kampeermiddelen;
 • c. opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. het al dan niet voor de verkoop opslaan en opstellen van ongebruikte en/of gebruikte dan wel geheel of gedeeltelijk of gebruikte onderdelen samengestelde machines en voer- of vaartuigen c.q. onderdelen daarvan, welke bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken zijn, behoudens voor zover het betreft in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • e. opslagplaats van bouw- en/of aannemersmaterialen.

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
3.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de artikel 3.1 bedoelde gronden om zonder of in afwijking van een schriftelijke (omgevings)vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. aanbrengen van oppervlakteverharding groter dan 100 m², behoudens voor de aanleg van erfontsluiting;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - wal' het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,40 m1 onder het maaiveld.

3.4.2 Uitzonderingen

Het verbod bedoeld in artikel 3.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning.

3.4.3 Toelaatbaarheid

De in artikel 3.4.1 genoemde werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. zij verband houden met de genoemde doeleinden in artikel 3.1;
 • b. door het uitvoeren van deze werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden zoals omschreven in de desbetreffende bestemming met eventuele aanduiding én in het bijbehorende beeldkwaliteitplan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - wal' de werken en/of werkzaamheden worden begeleid door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersvoorzieningen in de vorm van wegen voor verblijf alsmede ter ontsluiting van de aanliggende of nabijgelegen gronden zoals woonstraten, woonerven, paden en langzaamverkeerroutes;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. groenvoorzieningen, waaronder bermen, beplanting, bomen en parken;
 • d. parkeervoorzieningen, met inachtname van artikel 10.1;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. straatmeubilair;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;


met daaraan ondergeschikt:

 • h. kunstobjecten;
 • i. leidingen en kabels;
 • j. voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud van het openbaar groen;
 • k. (openbare) nutsvoorzieningen, met uitzondering van verkoop voor motorbrandstoffen;
 • l. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;


met de daarbij behorende:

 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Bouwregels

Op de onderhavige gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van hetgeen omschreven is in de bestemmingsomschrijving van dit artikel worden gebouwd en gelden de volgende regels, tenzij anders aangeduid:

4.2.1 Bouwwerken van openbaar nut

Voor het bouwen van bouwwerken van openbaar nut gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken van openbaar nut mag maximaal 3 m¹ bedragen en de oppervlakte niet meer dan 15 m²;
 • b. bouwwerken van openbaar nut mogen ook buiten het bouwvlak worden gebouwd.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van antennes mag maximaal 12 m¹ bedragen;
 • b. de bouwhoogte van voorzieningen ten behoeve van bewegwijzering mag maximaal 4 m¹ bedragen;
 • c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 5 m¹ bedragen;
 • d. de bouwhoogte van reclamemasten, verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten mag maximaal 8 m¹ bedragen;
 • e. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 3,5 m¹ bedragen;
 • f. de bouwhoogte van voorzieningen ten behoeve van verkeersregeling mag maximaal 10 m¹ bedragen;
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde -anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer- mag maximaal 4 m¹ bedragen.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo wordt in elk geval verstaan:

 • a. het gebruik van bouwwerken en gronden voor wonen;
 • b. het gebruik van de grond en bouwwerken als verkooppunt van motorbrandstoffen;
 • c. het gebruik van de grond en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van enige vorm van handel en/of horecabedrijf;
 • d. het gebruik van bouwwerken voor de uitoefening van een seksinrichting en escortbedrijf.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de in bestemmingsomschrijving bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. vellen of rooien van houtgewas in publiek eigendom met een stamomvang groter dan 0,30 m1 op 1,3 m1 hoogte boven het maaiveld.

4.4.2 Uitzonderingen

Het verbod bedoeld in artikel 4.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning.
4.4.3 Toelaatbaarheid

De in artikel 4.4.1 genoemde werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. zij verband houden met de genoemde doeleinden in artikel 4.1;
 • b. door het uitvoeren van deze werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden zoals omschreven in de desbetreffende bestemming met eventuele aanduiding én in het bijbehorende beeldkwaliteitplan.

Artikel 5 Wonen - Heerebosch

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Heerebosch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. tuinen en erven;
 • e. parkeervoorzieningen, met inachtname van artikel 10.1;
 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen,

met dien verstande dat:

 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - haag 1' en 'specifieke vorm van groen - haag 2'; uitsluitend groenvoorzieningen in de vorm van hagen zijn toegestaan, met dien verstande dat:
  • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - haag 1' de breedte van de erfontsluiting maximaal 4,5 m1 mag bedragen;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - haag 2' de breedte van de erfontsluiting maximaal 1 m1 mag bedragen en maximaal 1 erfontsluiting per bouwperceel is toegestaan;
  • c. een erfontsluiting niet direct mag grenzen aan een andere erfontsluiting.

5.2 Bouwregels

Op de onderhavige gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van hetgeen omschreven is in de bestemmingsomschrijving van dit artikel worden gebouwd en gelden de volgende regels, tenzij anders aangeduid:

5.2.1 Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal woningen mag in totaal niet meer bedragen dan 30;
 • b. het bebouwingspercentage voor hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken per (bouw)perceel mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 50% voor vrijstaand gebouwde woningen;
  • 2. 60% voor twee-aaneen gebouwde woningen;
  • 3. 60% voor aaneen gebouwde woningen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b. geldt dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patio' voor patiowoningen een onbebouwde buitenruimte van ten minste 15 m² aanwezig dient te zijn;
 • d. bij de toetsing van bouwplannen dient het beeldkwaliteitplan zoals opgenomen in Bijlage 3 in acht te worden genomen.

5.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. woningen mogen uitsluitend worden gebouwd in de volgende typologieën:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', vrijstaand gebouwde woningen;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen', twee-aaneen gebouwde woningen;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd', aaneengebouwde woningen;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patio', patiowoningen;
 • b. hoofdgebouwen van woningen / wooneenheden mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. in aanvulling op het bepaalde in artikel 5.2.2 onder b. geldt dat hoofdgebouwen met de voorgevel ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dienen te worden gebouwd;
 • d. in afwijking van het bepaalde artikel 5.2.2 onder b. zijn overschrijdingen van het bouwvlak door ondergeschikte bouwdelen, zoals balkons en overstekken, toegestaan, mits de diepte van dit ondergeschikte bouwdeel niet meer bedraagt dan 1 m1 en de oppervlakte niet meer dan 6 m²;
 • e. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • f. de goothoogte mag niet minder bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m)';
 • g. hoofdgebouwen dienen te worden afgedekt met een zadeldak, waarbij de dakhelling niet minder mag bedragen dan 35°;
 • h. in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder g. mogen patiowoningen tevens worden afgedekt met een plat dak, waarbij de dakhelling niet minder mag bedragen dan 0°;
 • i. ten aanzien van de situering van de woningen / wooneenheden geldt de situering van de hoofdgebouwen zoals aangegeven in de volgende regels:
  • 1. in geval van vrijstaand gebouwde woningen dient het hoofdgebouw aan beide zijden minimaal 2 m¹ uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd, uitgezonderd in situaties waarbij de zijdelingse perceelsgrens grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, alwaar geen minimale afstand geldt;
  • 2. in geval van twee-aaneen gebouwde woningen dient het hoofdgebouw aan één zijde in de perceelsgrens en aan één zijde minimaal 2 m¹ uit de perceelsgrens te worden gebouwd;
  • 3. in geval van aaneengebouwde woningen dient het hoofdgebouw aan beide zijden in de perceelsgrens te worden gebouwd, met uitzondering van de eindwoning waarbij geldt dat deze aan één zijde in de zijdelingse bouwgrens en aan één zijde minimaal 2 m¹ uit de perceelsgrens dient te worden gebouwd;
  • 4. in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder i. 1. tot en met 3. dient de woning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woning zuid' aan één zijde minimaal 3 m1 uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd, uitgezonderd in geval van vrijstaand gebouwde woningen, die aan beide zijden minimaal 3 m¹ uit de zijdelingse perceelsgrens dienen te worden gebouwd;
  • 5. in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder i. 1. dient de woning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoekwoning' met de zijgevel die grenst aan het openbaar toegankelijk gebied in de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd;
  • 6. in geval van patiowoningen mag het hoofdgebouw aan beide zijden in de perceelsgrens worden gebouwd;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nokrichting - 1' dient de nokrichting van het hoofdgebouw haaks op de gevellijn te worden georiënteerd;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nokrichting - 2' dient de nokrichting van het hoofdgebouw evenwijdig aan de gevellijn te worden georiënteerd;
 • l. er dient sprake te zijn van een dusdanige karakteristieke geluidwering van de gevels dat in geluidsgevoelige ruimten van hoofdgebouwen een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde is gewaarborgd.
5.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken dienen in het achtererfgebied te worden gebouwd, waarbij geldt dat vrijstaande bijbehorende bouwwerken uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn toegestaan;
 • b. voor patiowoningen geldt uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patio' geen absoluut maximum bebouwd oppervlak aan bijbehorende bouwwerken, maar dient een onbebouwde buitenruimte van ten minste 15 m² aanwezig dient te zijn;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. geldt dat erkers en luifels tot 1,2 m¹ voor de voorgevel van het hoofdgebouw c.q. de voorgevelrooilijn mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de afstand tot de aan de bestemming 'Groen' en/of 'Verkeer - Verblijfsgebied' gelegen perceelgrens minimaal 1 m¹ dient te bedragen en mits de breedte:
   • van de erker niet meer dan 60% van de vergunde gevel van het hoofdgebouw bedraagt en;
   • de breedte van de luifel niet meer dan 40% van de vergunde gevel van het hoofdgebouw bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte maximaal 3,5 m1 mag bedragen;
 • d. voor vrijstaande bijbehorend bouwwerken gelden de volgende voorwaarden:
  • 1. de goothoogte mag maximaal 3,5 m¹ bedragen;
  • 2. de bouwhoogte mag maximaal 5 m1 bedragen;
  • 3. het vrijstaande bijbehorende bouwwerk mag worden afgedekt met een plat dak of zadeldak, waarbij de dakhelling maximaal 45° mag bedragen;
 • e. aan de achtergevel en zijgevel van het hoofdgebouw mogen aan het hoofdgebouw verbonden bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de goothoogte maximaal 3,5 m¹ mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte maximaal 5 m1 mag bedragen.
5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn mag maximaal 1 m¹ bedragen, uitgezonderd bij hoekpercelen, waar de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen voor de zijgevel maximaal 2 m¹ mag bedragen, mits deze erf-/ terreinafscheiding wordt gebouwd minimaal 1 m¹ achter de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
 • b. de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag maximaal 2 m¹ bedragen;
 • c. erf-/terreinafscheidingen dienen op een afstand van minimaal 1 m¹ van de achterste bouwperceelsgrens te worden gebouwd, met dien verstande dat de gronden gelegen in en tot maximaal 1 m1 uit de achterste bouwperceelsgrens niet dienen te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit plan;
 • d. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m¹ bedragen;
 • e. de bouwhoogte van antennemasten mag maximaal 12 m1 bedragen, waarbij deze niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van het bijbehorende hoofdgebouw;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 m¹ bedragen.
5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Vergroten maximum oppervlak bijbehorende bouwwerken
 • a. het bevoegd gezag kan ten behoeve van afhankelijk wonen, mindervaliden en mantelzorg bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.3 voor vergroting van vergunde bestaande bijbehorende bouwwerken en/of de bouw van extra bijbehorende bouwwerken met een gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 80 m² als genoemd in artikel 5.5.2, met dien verstande dat het voorgeschreven bebouwingspercentage ten aanzien van het (bouw)perceel met ten hoogste 10% mag worden verhoogd;
 • b. de omgevingsvergunning in artikel 5.3.1 onder a. wordt uitsluitend verleend indien de maximale oppervlaktemaat voor afhankelijke woonruimte van 80 m² zoals genoemd in artikel 5.5.2 niet overschreden wordt en voldaan wordt aan de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de gebruiksmogelijkheden:
   • een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken;
  • 2. de woonsituatie:
   • het in stand houden c.q. garanderen van een goede woonsituatie binnen deze en andere bestemmingen, in het bijzonder met het oog op:
   • a. de lichttoetreding/ bezonning / schaduwwerking ten opzichte van (bebouwing op aangrenzende gronden;
   • b. het uitzicht;
   • c. de aanwezigheid van voldoende privacy;
   • d. waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar de situatie aangaande de direct aangrenzende percelen.
5.3.2 Hoger aangebouwd bijbehorend bouwwerk
 • a. het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.3 onder c. en toestaan dat de goot- en bouwhoogte van een met de achtergevel of zijgevel van het hoofdgebouw verbonden bijbehorende bouwwerk hoger wordt, met dien verstande dat:
  • 1. de goothoogte maximaal 5 m¹ mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte maximaal 7 m1 mag bedragen.
 • b. de omgevingsvergunning in artikel 5.3.2 onder a. wordt uitsluitend verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de gebruiksmogelijkheden:
   • een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken;
  • 2. de woonsituatie:
   • het in stand houden c.q. garanderen van een goede woonsituatie binnen deze en andere bestemmingen, in het bijzonder met het oog op:
   • a. de lichttoetreding/ bezonning / schaduwwerking ten opzichte van (bebouwing op aangrenzende gronden;
   • b. het uitzicht;
   • c. de aanwezigheid van voldoende privacy;
   • d. waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar de situatie aangaande de direct aangrenzende percelen.
  • 1. het stedenbouwkundige beeld:
   • het bijbehorende bouwwerk dient visueel in samenhang met, alsmede ondergeschikt aan het hoofdgebouw te zijn, waarbij tevens het bijbehorende beeldkwaliteitplan in acht dient te worden genomen.

5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo wordt in elk geval verstaan:

 • a. de uitoefening van een detailhandels-, horeca, seksinrichting, escortbedrijf, ambachtelijk, dienstverlenend en/of industrieel bedrijf;
 • b. de uitoefening van een groothandelsbedrijf;
 • c. de uitoefening van aan-huis-gebonden bedrijfsmatige activiteiten in de woning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken;
 • d. voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft voor permanente of tijdelijke bewoning als zelfstandige woning/ wooneenheid en als afhankelijke woonruimte;
 • e. als opslag- of bergplaats van stoffen en/of materialen en gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • f. het storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • g. de verkoop van motorbrandstoffen.

5.4.2 Aan-huis-gebonden beroepsmatige activiteiten

Het gebruik van de grond en bouwwerken ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepsmatige activiteiten in de hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken is toegestaan, mits:

 • a. de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate behouden blijft;
 • b. het medegebruik van de woning en daarbij behorende bijbehorende bouwwerken beperkt is tot ten hoogste 35% van het grondoppervlak van de woning/ wooneenheid en de daarbij behorende bouwwerken tot maximaal 80 m²;
 • c. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein;
 • d. er geen zodanige verkeersaantrekkende activiteiten plaatsvinden, die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte leiden.

5.4.3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

het gebruiken en doen (laten) gebruiken van de voor 'Wonen - Heerebosch' aangewezen gronden conform het bepaalde in artikel 5.1 onder a. is slechts toegestaan indien de landschappelijke inpassing, overeenkomstig het landschappelijke inpassingsplan zoals opgenomen in Bijlage 2, is gerealiseerd en vervolgens als zodanig wordt beheerd en in stand gehouden.

5.4.4 Voorwaardelijke verplichting waterberging

het gebruiken en doen (laten) gebruiken van de voor 'Wonen - Heerebosch' aangewezen gronden conform het bepaalde in artikel 5.1 onder a. is slechts toegestaan indien een waterbergende voorziening zoals bedoeld in artikel 7.2 is gerealiseerd, en vervolgens als zodanig in stand wordt gehouden.

5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.1 Aan-huis-gebonden bedrijfsmatige activiteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4.1 onder c. voor de uitoefening van aan-huis-gebonden bedrijfsmatige activiteiten in de woning / wooneenheid en de daarbij behorende gebouwen, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. bedoeld gebruik geen onevenredige hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder meer dat:
  • 1. in principe geen afwijking wordt verleend voor het uitoefenen van die bedrijvigheid welke vergunningplichtig is op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Besluit van 5 januari 1993, Stb. 1993, nr. 50) dan wel een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Wet milieubeheer, tenzij bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van het bedrijf blijkt, dat het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden wel verantwoord is. Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende milieubelastingscomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluidhinder, geurproductie, stofuitworp, trillinghinder, gevaar, straling, visuele hinder, verontreiniging van lucht, bodem en water, alsmede de verkeersaantrekking;
  • 2. vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden;
  • 3. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn en het geen publieksgerichte voorzieningen betreft;
 • c. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, d.w.z. dat degene die de activiteiten in het bijbehorend bouwwerk en/of hoofdgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van de woning/ wooneenheid is;
 • d. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • e. het onttrekken van (een deel van) de bij de desbetreffende woning/ wooneenheid bijbehorende bouwwerk aan de bestemming slechts is toegestaan, indien op het bij de woning behorende erf ten minste één parkeerplaats aanwezig is of gelijktijdig wordt aangelegd;
 • f. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop van ter plaatse vervaardigde producten als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van de aan-huis-gebonden bedrijfsmatige activiteit;
 • g. geen showrooms zijn toegestaan;
 • h. ten hoogste 35% van het oppervlak van de woning/ wooneenheid en de daarbij behorende gebouwen ten behoeve van de aan-huis-gebonden bedrijfsmatige activiteit in gebruik mag zijn, tot een maximum van 50 m².
5.5.2 Tijdelijke bewoning bijbehorend bouwwerk

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning tijdelijk afwijken van het bepaalde in artikel 5.4.1 onder d. van dit artikel voor het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
 • b. er geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken plaatsvindt;
 • c. een goede woonsituatie binnen deze bestemming in stand gehouden c.q. gegarandeerd wordt;
 • d. de afhankelijke woonruimte een oppervlakte heeft van maximaal 80 m²;
 • e. het bijbehorend bouwwerk gelegen is op maximaal 15 m1 van het hoofdgebouw;
 • f. indien de verleende omgevingsvergunning vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer noodzakelijk is komt deze te vervallen.

5.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
5.6.1 Verbod

Het is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - haag 1' en 'specifieke vorm van groen - haag 2' verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke (omgevings)vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. aanbrengen van oppervlakteverharding, behoudens voor de aanleg van erfontsluitingen, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - haag 1' de breedte van de erfontsluiting maximaal 4,5 m1 mag bedragen;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - haag 2' de breedte van de erfontsluiting maximaal 1 m1 mag bedragen en maximaal 1 erfontsluiting per bouwperceel is toegestaan;
  • 3. een erfontsluiting niet direct mag grenzen aan een andere erfontsluiting;
 • b. het vellen of rooien van hagen.

5.6.2 Uitzonderingen

Het verbod bedoeld in artikel 5.6.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning.

5.6.3 Toelaatbaarheid

De in artikel 5.6.1 genoemde werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. zij verband houden met de genoemde doeleinden in artikel 5.1;
 • b. door het uitvoeren van deze werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden zoals omschreven in de desbetreffende bestemming met eventuele aanduiding én met inachtneming van het bijbehorende beeldkwaliteitplan.

5.7 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
5.7.1 Verbod

Het is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - muur' verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen van een erf-/terreinafscheidingen in de vorm van een muur.

5.7.2 Uitzonderingen

Het verbod bedoeld in artikel 5.7.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning.

5.7.3 Toelaatbaarheid

Het geheel of gedeeltelijk slopen, zoals bedoeld in artikel 5.7.1 is slechts toelaatbaar indien als gevolg daarvan voor vervangende nieuwbouw een omgevingsvergunning is verleend of anderszins nieuwbouw in redelijke mate vaststaat, met inachtneming van het bijbehorende beeldkwaliteitplan.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Afwijkingen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen mag in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 de bouwgrens, gevellijn of bestemmingsgrens worden overschreden door tot gebouwen behorende ondergeschikte bouwdelen als stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen, gasafvoerkanalen en schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, overstekende daken, putten, leidingen, goten en inrichtingen voor de watervoorziening of de afvoer of verzameling van water en rioolstoffen en hiermee vergelijkbare bouwdelen, indien de overschrijding niet meer dan 0,75 m bedraagt.

7.2 Waterberging

De waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van waterberging hebben een minimale gezamenlijke inhoud van 486 m³.

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels:

 • a. en toestaan dat bouwgrenzen, of bouwvlakken worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • b. en toestaan dat niet voor bewoning bestemde openbare nutsgebouwen, wachthuizen ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, toiletgebouwen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen, worden gebouwd, mits de inhoud per gebouw maximaal 50 m³ bedraagt;
 • c. ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 65 m boven N.A.P.;
 • d. en toestaan dat de hoogte van bouwwerken wordt vergroot voor de bouw van opbouwen voor technische installaties op daken, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftopbouwen, ventilatie-installaties en soortgelijke bouwwerken, die anders hun functie niet kunnen vervullen;
 • e. en toestaan dat reclamezuilen hoger dan 3 m mogen worden gerealiseerd;
 • f. en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot meer dan 6 m.

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen:

 • a. door het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen te behoeve van de praktische uitvoering van het plan met dien verstande, dat de afwijking ten hoogste 5 m mag bedragen mits het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad dan wel ter correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden op de verbeelding.

 

Artikel 10 Overige regels

10.1 Parkeerregeling

Ten aanzien van het parkeren geldt de volgende regeling:

 • a. bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of afwijken dient tenminste voldaan te worden aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van parkeernormen, zoals opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017' vastgesteld d.d. 1 juni 2017 en opgenomen als bijlage 1 van deze regels;
 • b. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in sub a. overeenkomstig de geboden afwijkingsmogelijkheden als opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017';
 • c. indien de 'Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017' als bedoeld onder sub a en b gedurende de planperiode van dit bestemmingsplan wordt gewijzigd, wordt bij de verlening van de omgevingsvergunning getoetst aan deze wijziging;
 • d. parkeergelegenheid die is gerealiseerd om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid dient in stand te worden gehouden.

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Heerebosch fase 2".