direct naar inhoud van Regels
Plan: Ripseweg 9
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1652.BpRipseweg9-VA02

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

Het bestemmingsplan ' Ripseweg 9 ' met identificatienummer NL.IMRO.1652.BpRipseweg9-VA02 van de gemeente Gemert-Bakel

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 achtererfgebied

Erf aan de achterkant en aan de niet aan het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant op meer dan één meter van de voorgevel van het hoofdgebouw.

1.6 ambachtelijk bedrijf

Een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen alsook - in verband hiermee en als nevenactiviteit van ondergeschikt belang - het verkopen en/of leveren van deze goederen.

1.7 bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.8 bebouwingspercentage

Een in de regels of op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een (bouw)perceel aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

1.9 bedrijfsgebouw

Een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

1.10 bedrijfswoning

Een woning in of bij een gebouw of op dan wel bij een terrein, dienend voor de huisvesting van een persoon (en diens gezin), wiens huisvesting ter plaatse, gelet op de bedrijfsvoering, noodzakelijk is.

1.11 bestaand

Bij bouwwerken:

 • bestaand feitelijk aanwezige bouwmassa of ter uitvoering ten tijde van de ter inzage legging van het bestemmingsplan als ontwerp of;
 • na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning met betrekking tot een activiteit bouwen als bedoeld in artikel 1.1, 2.1 eerste lid en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend c.q. dat voor dat tijdstip is gemeld op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Bij gebruik:

 • bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod;
 • bij hoofdgebouwen: bebouwing niet hoger dan twee bouwlagen ten tijde van de ter inzage legging van het bestemmingsplan als ontwerp.
1.12 bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.13 bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.14 bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.15 bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.16 bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.17 bouwpeil

Het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte bouwterrein.

1.18 bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.19 bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.20 bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.21 bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.22 detailhandel

Het bedrijfsmatig aan particulieren te koop of te huur aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.23 escortbedrijf

De natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersonen die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

1.24 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.25 gebruiken

Het gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken.

1.26 hoofdgebouw

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.27 horeca

Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het bieden van vermaak en ontspanning (niet zijnde een recreatieve voorziening) en/of het geven van gelegenheid tot de dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine etenswaren: daaronder worden begrepen: nachtcafé en een zalencentrum (met nachtvergunning).

1.28 horecabedrijf

Een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, uitgezonderd een seksinrichting.

1.29 huishouden

Een aantal door eerstegraads familie- of vergelijkbare band aan elkaar gerelateerde personen, dat gezamenlijk één eenheid vormt en als zodanig ook gebruik maakt van dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen en de gezamenlijke toegang in één wooneenheid (zoals een gezin, een gezin met inwonende familieleden) die continue een eenheid vormt.

1.30 industrieel bedrijf

Een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend verwerken van grondstoffen en/ of vervaardigen van producten (nijverheids- en productieftechnische bedrijven).

1.31 kap

Het gedeelte van een dak tussen goot- en bouwhoogte m.u.v. gevelbekleding.

1.32 kantoor

Het bedrijfsmatig en/of beroepsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.33 nevenfunctie

Functie waarvoor maximaal 50% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw als zodanig mag worden gebruikt.

1.34 omgevingsvergunning

Vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1.35 ondergeschikte functie

Functie waarvoor maximaal 35% van de vloeroppervlakte van de hoofdfunctie als zodanig mag worden gebruikt.

1.36 overig bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.37 pand

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.38 parkeerplaats

Plaats voor het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen. De minimale lengte van één parkeerplaats bedraagt 5 meter.

1.39 peil

Het bouwpeil overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte terrein.

1.40 productiegebonden detailhandel

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt of hersteld, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.41 prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het tegen betaling verlenen van seksuele diensten aan anderen, zoals het exploiteren van een seksclub, privé-huis raamprostitutie, escortservice, thuisprostitutie, en bemiddelingsbureau dat bemiddelt tussen prostituee en klant.

1.42 seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.43 staat van bedrijven

Een bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen (bijlage 1).

1.44 verbeelding

De weergave van de inhoud van een bestemmingsplan conform het gestelde in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Onder het begrip 'verbeelding' wordt zowel de analoge wijze als de digitale wijze verstaan.

1.45 voorgevel

De naar de weg of openbaar toegankelijk gebied toegekeerde representatieve gevel van een hoofdgebouw gelegen in het voorerfgebied.

1.46 voorgevelrooilijn

De denkbeeldige lijn over het perceel strak langs de voorgevel van een gebouw tot aan de zijdelingse perceelgrenzen die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen tenzij anders op de verbeelding aangegeven.

1.47 voorerfgebied

Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.48 waterhuishoudkundige voorzieningen

Voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit (zoals duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc.).

1.49 weg

Alle openbare wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

1.50 wet

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals die luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan.

1.51 woning

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw geschikt en bestemd voor de zelfstandige huisvesting van niet meer dan één huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2 de dakhelling:

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.3 de goothoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.4 de hoogte van een windturbine:

Vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.7 de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

Tussen de zijdelingse grens van het (bouw)perceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is en niet zijnde ondergeschikte bouwdelen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Bedrijf´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitsluitend industriële en ambachtelijke bedrijven of inrichtingen en bedrijfsactiviteiten die genoemd staan in de milieucategorie 3.1 en 3.2 van de bij deze regels behorende Staat van bedrijven;
 • b. niet-zelfstandige kantoren als onderdeel van het bedrijf;
 • c. productiegebonden detailhandel met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;

met de daarbij behorende:

 • d. overige (openbare) nutsvoorzieningen;
 • e. parkeer- en verkeersvoorzieningen, inritten al dan niet ondergronds, met dien verstande dat parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd;
 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen en (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen;

met daaraan ondergeschikt:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op de onderhavige gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van hetgeen omschreven is in de bestemmingsomschrijving van dit artikel worden gebouwd en gelden de volgende bepalingen, tenzij anders op de verbeelding aangeduid:

 • a. de ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan vergunde bebouwing mag worden gehandhaafd, hersteld en vervangen, met dien verstande dat wanneer de bebouwing afwijkt van hetgeen in de hierna volgende planregels is aangegeven de afwijking niet mag worden vergroot;
 • b. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. productiegebonden detailhandel is enkel toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit van de hoofdbedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Dit wil zeggen dat de detailhandel als bedrijfsactiviteit van mindere betekenis is dan de overige bedrijfsactiviteiten van het bedrijf c.q. de hoofdbedrijfsactiviteiten van het bedrijf niet mag verdringen. Ten aanzien van de toelaatbaarheid gelden de volgende voorwaarden:
  • 1. deze activiteit mag niet als zelfstandige activiteit worden uitgeoefend c.q. mag de hoofdactiviteit niet verdringen;
  • 2. de totale verkoopvloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan 10% van de totale vloeroppervlakte, met een maximum van 500 m²;
  • 3. uitgezonderd is productiegebonden detailhandel in voedings- en genotmiddelen.

3.2.2 Specifieke bouwregels

Op of in de in dit artikel bedoelde gronden mag gebouwd worden met inachtneming van de volgende regels:

a Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, geen bedrijfswoningen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de afstand tot de zijdelingse - en achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter;
 • b. de bouwhoogte bedraagt maximaal de hoogte zoals vermeld op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte'.

b Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte voor antennemasten bedraagt maximaal 12 meter, mits deze niet hoger is dan de nokhoogte van bijbehorend bijgebouw;
 • b. de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat deze voor de naar de weg gekeerde gevel niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van luifels bedraagt maximaal 6 meter;
 • d. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en lichtmasten bedraagt maximaal 12 meter;
 • e. de bouwhoogte van een vlaggenmasten bedraagt maximaal 8 meter;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 meter;
 • g. de totale oppervlakte van overige bouwwerken bedraagt maximaal 20 m2.

3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Specifieke afwijkingsregels

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 3.2.1 onder b voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk, indien noodzakelijk in verband met de functie van een bouwwerk, buiten het op de verbeelding aangegeven bouwvlak, waarbij het bouwvlak met maximaal 2 meter mag worden overschreden, mits:
  • 1. de lengte van de te bouwen bijbehorend bouwwerk maximaal 5 meter bedraagt;
  • 2. de overschrijding stedenbouwkundig verantwoord is;
 • b. artikel 3.2.2 onder b en/of c ten behoeve van een hogere goot- en/of bouwhoogte, voor zover noodzakelijk in verband met de functie van het bouwwerk, mits:
  • 1. de goot-of bouwhoogte maximaal 8 meter bedraagt;
  • 2. de verhoging stedenbouwkundig verantwoord is.

3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Algemeen

Deze gronden mogen uitsluitend gebruikt worden ten dienste van hetgeen omschreven is in de bestemmingsomschrijving van dit artikel.

3.4.2 Strijdig gebruik

Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan wordt onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo wordt in elk geval verstaan:

 • a. uitoefening van een ambachtelijk- en/of industrieel bedrijf, behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan;
 • b. BEVI-inrichtingen, behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan;
 • c. buitenopslag/ open opslag van goederen, voorwerpen of materialen op de bedrijfspercelen, met uitzondering voor het stallen van auto's voor bedrijven die zich richten op de verkoop van auto's én behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan;
 • d. detailhandel behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan;
 • e. detailhandel behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan de verkoop van motorvoertuigen en motorvoertuigenbrandstoffen alsmede beperkte verkoop van artikel als ondergeschikte nevenactiviteit en/of in directe samenhang met de bedrijfsactiviteiten;
 • f. de uitoefening van een andere tak van handel, bedrijf of dienstverlening, behoudens dan volgens het bepaalde in de bestemmingsomschrijving van dit artikel is toegestaan;
 • g. horeca, behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan;
 • h. geluidszoneringsplichtige inrichtingen, behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan;
 • i. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de verkoop van motorbrandstoffen, behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan;
 • j. seksinrichtingen en escortbedrijf;
 • k. wonen, behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan;
 • l. de uitoefening van zelfstandige kantoren.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 onder a voor de vestiging van een bedrijf dat niet is vermeld in de Staat van bedrijven, maar welke qua milieubelasting daaraan gelijkwaardig is, met dien verstande dat:

 • a. het bedrijf zowel binnen als buiten het plangebied geen onevenredige milieubelasting mag opleveren, met name ten aanzien van de in de omgeving gelegen woningen;
 • b. bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf de volgende milieubelastingscomponenten mede in de beoordeling dienen te worden betrokken: geluidshinder, geurproductie, stofuitworp, gevaar, straling, visuele hinder, verontreiniging van lucht, bodem en water en de verkeersaantrekkende werking.
3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. lid 1 onder a. Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen door het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van de op de verbeelding geprojecteerde bouwgrenzen c.q. bouwvlak met betrekking tot de in artikel 3.1 onder b. genoemde bedrijven, ten behoeve van de praktische uitvoering van bouwplannen in verband met uitbreidingen of herschikking van bedrijfsgebouwen, met dien verstande dat:

 • a. het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad;
 • b. ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van milieu-aspecten c.q. belasting van het milieu gewenst is, rekening is gehouden met de toegelaten gebruiksmogelijkheden in de bestemmingen in de omgeving;
 • c. er geen sprake is van strijdigheid met of strijdigheid ontstaat met de voorschriften, voortvloeiende uit wettelijke bepalingen, zoals de Wet milieubeheer dan wel een AmvB op grond van de Wet milieubeheer.

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Groen´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, bermen, beplanting bomen en parken;

en specifiek bestemd voor:

 • b. uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'zend-ontvangstinstalatie', een zend-ontvangstinstalatie;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. kunstobjecten;
 • d. leidingen en kabels;
 • e. (openbare) nutsvoorzieningen;
 • f. (ontsluitings-) wegen en paden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud van het openbaar groen;
 • j. water, waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen en (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Bouwregels

Op de onderhavige gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van hetgeen omschreven is in de bestemmingsomschrijving van dit artikel worden gebouwd en gelden de volgende bepalingen tenzij anders op de verbeelding aangeduid:

4.2.1 Algemeen

De ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan vergunde bebouwing mag worden gehandhaafd, hersteld en vervangen, met dien verstande dat wanneer de bebouwing afwijkt van hetgeen in de hierna volgende planregels is aangegeven de afwijking niet mag worden vergroot.

4.2.2 Bouwwerken van openbaar nut

Voor het bouwen van bouwwerken van openbaar nut gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 meter;
 • b. de oppervlakte bedraagt maximaal 15 m² .

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van antennes bedraagt maximaal 12 meter;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 5 meter;
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 3,5 meter;
 • d. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten bedraagt maximaal 8 meter;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 4 meter.

4.3 Specifieke gebruiksregels

Deze gronden mogen uitsluitend gebruikt worden ten dienste van hetgeen omschreven is in de bestemmingsomschrijving van dit artikel en hiervoor gelden de volgende bepalingen tenzij anders op de verbeelding aangeduid:

4.3.1 Strijdig gebruik

Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan wordt onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo wordt in elk geval verstaan:

 • a. wonen;
 • b. de uitoefening van een handel en/ of bedrijf;
 • c. verkoop van motorbrandstoffen;
 • d. standplaats voor één of meerdere kampeermiddelen;
 • e. als opslag- of bergplaats van stoffen en/of materialen en gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • f. het al dan niet voor de verkoop opslaan en opstellen van ongebruikte en/of gebruikte dan wel geheel of gedeeltelijk of gebruikte onderdelen samengestelde machines en voer- of vaartuigen c.q. onderdelen daarvan, welke bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken zijn, behoudens voor zover het betreft parkeren in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • g. opslagplaats van bouw- en/of aannemersmaterialen.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

4.4.1 Verboden uitvoering van andere werken

Het is verboden op of in de in artikel 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. aanbrengen van oppervlakteverharding groter dan 100 m²;
 • b. vellen of rooien van houtgewas in publiek eigendom met een stamomvang groter dan 30 cm1 op 1,3 m hoogte boven het maaiveld.

4.4.2 Voorwaarden

De in artikel 4.4.1 genoemde werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. zij verband houden met de genoemde doeleinden in de bestemmingsomschrijving;
 • b. door het uitvoeren van deze werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden zoals omschreven in de desbetreffende bestemming met eventuele aanduiding, en in het beeldkwaliteitsplan.

4.4.3 Uitzonderingen

Het verbod bedoeld in artikel 4.4.1 is niet van toepassing op andere werken die:

 • a. normaal onderhoud, gebruik en beheer (werkzaamheden in de bodem tot een diepte van maximaal 0,40 m) ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. welke reeds in uitvoering zijn en/ of reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Verkeer´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten met een verkeersfunctie;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. straatmeubilair;
 • e. voet- en rijwielpaden;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. kunstobjecten;
 • g. leidingen en kabels;
 • h. (openbare) nutsvoorzieningen;
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels

Op de onderhavige gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van hetgeen omschreven is in de bestemmingsomschrijving van dit artikel worden gebouwd en gelden de volgende bepalingen tenzij anders op de verbeelding aangeduid:

5.2.1 Algemeen
 • a. de ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan vergunde bebouwing mag worden gehandhaafd, hersteld en vervangen, met dien verstande dat wanneer de bebouwing afwijkt van hetgeen in de hierna volgende planregels is aangegeven de afwijking niet mag worden vergroot;
 • b. bouwwerken van openbaar nut mogen ook buiten het bouwvlak worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken van openbaar nut

Voor het bouwen van bouwwerken van openbaar nut gelden de volgende bepalingen:

 • c. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen
 • d. de oppervlakte mag maximaal 15 m² bedragen;

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van antennes mag maximaal 12 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van voorzieningen ten behoeve van bewegwijzering mag maximaal 4 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 5 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van reclamemasten, verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten mag maximaal 8 meter bedragen
 • e. de bouwhoogte van voorzieningen ten behoeve van verkeersregeling mag maximaal 10 meter bedragen;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 4 meter bedragen.
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde -anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer- mag maximaal 4 meter bedragen.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Deze gronden mogen uitsluitend gebruikt worden ten dienste van hetgeen omschreven is in de bestemmingsomschrijving van dit artikel en hiervoor gelden de volgende bepalingen tenzij anders op de verbeelding aangeduid:

5.3.1 Strijdig gebruik

Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan wordt onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo in elk geval verstaan:

 • a. het gebruik van bouwwerken en gronden voor wonen;
 • b. het gebruik van de grond en bouwwerken als verkooppunt van motorbrandstoffen;
 • c. het gebruik van de grond en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van enige vorm van handel en/of horecabedrijf;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de uitoefening van een ambachtelijk- en/of industrieel bedrijf;
 • e. het gebruik van bouwwerken voor de uitoefening van een seksinrichting en escortbedrijf.

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden

 

5.4.1 Verbod uitvoering van andere werken

Het is verboden op of in de in artikel 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. vellen of rooien van houtgewas met een stamomvang groter dan 90 cm op 1,3 m hoogte boven het maaiveld. Indien het een houtgewas in publiek eigendom betreft, geldt in afwijking van het in vorige zin bepaalde een omtrek van 30 cm op 1,3 m hoogte.

5.4.2 Voorwaarden

De in artikel 5.4.1 genoemde werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. zij verband houden met de genoemde doeleinden in de bestemmingsomschrijving;
 • b. door het uitvoeren van deze werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden zoals omschreven in de desbetreffende bestemming met eventuele aanduiding en in het bijbehorende beeldkwaliteitplan en/ of welstandsnota.

5.4.3 Uitzonderingen

Het verbod bedoeld in artikel 5.4.1 is niet van toepassing op andere werken die:

 • a. normaal onderhoud, gebruik en beheer (werkzaamheden in de bodem tot een diepte van maximaal 0,40 meter) ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op basis van een verleende vergunning op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Algemene bouwregels
 • a. Bouwplannen worden integraal getoetst wat betreft situering, verschijningsvorm, erfbeplanting, inpassing en waterhuishouding;
 • b. Voor bouwplannen gelden de criteria van de betrokken beeldkwaliteitplannen.
 • c. Bouwplannen bestaande uit veranderingen van gevels van bouwwerken gericht naar het openbaar toegankelijk gebied worden getoetst aan het beeldkwaliteitplan behorende bij dit bestemmingsplan zoals gelijktijdig vastgesteld.
 • d. Bouwplannen bestaande uit veranderingen van hoofdgebouwen worden getoetst aan het beeldkwaliteitplan behorende bij dit bestemmingsplan zoals gelijktijdig vastgesteld.

7.2 Afwijken van bouwregels

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen mag in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 de bouwgrens, gevellijn of bestemmingsgrens worden overschreden door tot gebouwen behorende ondergeschikte bouwdelen als stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen, gasafvoerkanalen en schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, gevelversieringen, overstekende daken, putten, leidingen, goten en inrichtingen voor de watervoorziening of de afvoer of verzameling van water en rioolstoffen en hiermee vergelijkbare bouwdelen, indien de overschrijding niet meer dan 0,75 meter bedraagt.

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 Veiligheidszone-lpg
8.1.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met een LPG-installatie.

8.1.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' is het verboden (beperkt) kwetsbare objecten op te richten.

8.1.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.1.2 voor het toestaan van de in artikel 8.1.2 genoemde functies en het bouwen van gebouwen ten behoeve van die functies voor zover in overeenstemming met de andere bestemming, mits ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

8.1.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor:

 • a. het verplaatsen of verkleinen van het aanduidingsvlak 'veiligheidszone - lpg' in verband met het verplaatsen van het LPG-vulpunt c.q. het verkleinen van de LPG-doorzet als aangeduid op de verbeelding, mits het woon- en leefmilieu van de aangrenzende gronden niet verslechtert;
 • b. het verwijderen van het aanduidingsvlak 'Veiligheidszone - lpg', mits het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de LPG-installatie wordt beëindigd.
8.2 Veiligheidszone-bevi

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone – bevi' dienen nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van inrichtingen vooraf in het kader van externe veiligheid te worden getoetst en te voldoen aan de plaatsgebonden en/of groepsgebonden risico's.

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van dit plan ten aanzien van:

 • a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen, of bouwvlakken worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat niet voor bewoning bestemde openbare nutsgebouwen, wachthuizen ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, toiletgebouwen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen, worden gebouwd, mits de inhoud per gebouw maximaal 50 m³ bedraagt;
 • c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 65 meter boven N.A.P.;
 • d. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de hoogte van bouwwerken wordt vergroot voor de bouw van opbouwen voor technische installaties op daken, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftopbouwen, ventilatie-installaties en soortgelijke bouwwerken, die anders hun functie niet kunnen vervullen;
 • e. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat reclamezuilen hoger dan 3 meter mogen worden gerealiseerd;
 • f. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 6 meter.

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels

10.1 Wijziging bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. lid 1 onder a. Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen:

 • a. door het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen te behoeve van de praktische uitvoering van het plan met dien verstande, dat de afwijking ten hoogste 5 meter mag bedragen mits het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad dan wel ter correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden op de verbeelding;
10.2 Wijzigen Staat van bedrijven

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. lid 1 onder a. Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen:

 • a. de Staat van Bedrijven te wijzigen, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
11.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. Een en ander behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van een bestemmingsplan bestaand gebruik.

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Ripseweg 9' van de gemeente Gemert-Bakel.

Bijlage bij regels

Bijlage 1 Staat van bedrijven

Lijst van bedrijfsactiviteiten bij de regels van het bestemmingsplan  Ripseweg 9

SBI-
code  
Nr   Omschrijving   Afstanden in meters   Cate-gorie  
      geur
 
stof   geluid   gevaar
 
grootste
afstand  
 
01   -   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW              
011,012,
013  
  Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)   10   10   30 C   10   30   2  
011, 012,
013, 016  
0   Tuinbouw:              
011, 012, 013   1   - bedrijfsgebouwen   10   10   30 C   10   30   2  
011, 012, 013   2   - kassen zonder verwarming   10   10   30 C   10   30   2  
011, 012, 013   3   - kassen met gasverwarming   10   10   30 C   10   30   2  
0113   4   - champignonkwekerijen (algemeen)   30   10   30 C   10   30   2  
0113   5   - champignonkwekerijen met mestfermentatie   100   10   30 C   10   100   3.2  
0163   6   - bloembollendroog- en prepareerbedrijven   30   10   30 C   10   30   2  
011   7   - witlofkwekerijen (algemeen)   30   10   30 C   10   30   2  
0141, 0142     Fokken en houden van rundvee   100   30   30 C   0   100   3.2  
0143, 0145   0   Fokken en houden van overige graasdieren:              
0143   1   - paardenfokkerijen   50   30   30 C   0   50   3.1  
0145   2   - overige graasdieren   50   30   30 C   0   50   3.1  
0146     Fokken en houden van varkens   200   30   50 C   0   200 D   4.1  
0147   0   Fokken en houden van pluimvee:              
0147   1   - legkippen   200   30   50 C   0   200 D   4.1  
0147   2   - opfokkippen en mestkuikens   200   30   50 C   0   200   4.1  
0147   3   - eenden en ganzen   200   50   50 C   0   200   4.1  
0147   4   - overig pluimvee   100   30   50 C   0   100 D   3.2  
0149   0   Fokken en houden van overige dieren:              
0149   1   - nertsen en vossen   200   30   30 C   0   200   4.1  
0149   2   - konijnen   100   30   30 C   0   100   3.2  
0149   3   - huisdieren   30   0   50 C   10   50   3.1  
0149   4   - maden, wormen e.d.   100   0   30 C   10   100   3.2  
0149   5   - bijen   10   0   30 C   10   30   2  
0149   6   - overige dieren   30   10   30 C   0   30 D   2  
0150     Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief)   100   30   30 C   0   100   3.2  
016   0   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:              
016   1   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m2   30   10   50   10   50 D   3.1  
016   2   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. <= 500 m2   30   10   30   10   30   2  
016   3   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven:
b.o. > 500 m2  
30   10   50   10   50   3.1  
016   4   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven:
b.o. <= 500 m2  
30   10   30   10   30   2  
0162     KI-stations   30   10   30 C   0   30   2  
02   -   BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW              
021, 022, 024     Bosbouwbedrijven   10   10   50   0   50   3.1  
03   -   VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN              
0311     Zeevisserijbedrijven   100   0   100 C   50 R   100   3.2  
0312     Binnenvisserijbedrijven   50   0   50 C   10   50   3.1  
032   0   Vis- en schaaldierkwekerijen:              
032   1   - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven   100   30   50 C   0   100   3.2  
032   2   - visteeltbedrijven   50   0   50 C   0   50   3.1  
08   -   TURFWINNING              
089     Turfwinningbedrijven   50   50   100 C   10   100   3.2  
06   -   AARDOLIE- EN AARDGASWINNING              
061, 062   0   Aardolie- en aardgaswinning:              
061   1   - aardoliewinputten   100   0   200 C   200 R   200   4.1  
062   2   - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d   30   0   500 C   200 R   500   5.1  
062   3   - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d   50   0   700 CZ   200 R   700   5.2  
08   -   WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT E.D.              
0812   0   Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):              
0812   1   - algemeen   10   100   200   10   200 D   4.1  
0812   2   - steenbrekerijen   10   200   700 Z   10   700   5.2  
0893     Zoutwinningbedrijven   50   10   100 C   30   100   3.2  
0899     Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven   10   200   500 C   50   500   5.1  
10, 11   -   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN              
101, 102   0   Slachterijen en overige vleesverwerking:              
101, 102   1   - slachterijen en pluimveeslachterijen   100   0   100 C   50 R   100 D   3.2  
101   2   - vetsmelterijen   700   0   100 C   30   700   5.2  
101   3   - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval   300   0   100 C   50 R   300   4.2  
101   4   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:
p.o. > 1000 m2  
100   0   100 C   50 R   100   3.2  
101   5   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:
p.o. <= 1000 m2  
50   0   50 C   30   50   3.1  
101   6   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:
p.o. <= 200 m2  
30   0   50   10   50   3.1  
101, 102   7   - loonslachterijen   50   0   50   10   50   3.1  
108   8   - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant- en klaarmaaltijden p.o. < 2.000 m2   50   0   50   10   50   3.1  
102   0   Visverwerkingsbedrijven:              
102   1   - drogen   700   100   200 C   30   700   5.2  
102   2   - conserveren   200   0   100 C   30   200   4.1  
102   3   - roken   300   0   50 C   0   300   4.2  
102   4   - verwerken anderszins: p.o. > 1000 m2   300   10   50 C   30   300 D   4.2  
102   5   - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m2   100   10   50   30   100   3.2  
102   6   - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m2   50   10   30   10   50   3.1  
1031   -   Aardappelproductenfabrieken:              
1031   1   - vervaardiging van aardappelproducten   300   30   200 C   50 R   300   4.2  
1031   2   - vervaardiging van snacks met p.o, < 2.000 m2   50   10   50   50 R   50   3.1  
1032, 1039   0   Groente- en fruitconservenfabrireken:              
1032, 1039   1   - jam   50   10   100 C   10   100   3.2  
1032, 1039   2   - groente algemeen   50   10   100 C   10   100   3.2  
1032, 1039   3   - met koolsoorten   100   10   100 C   10   100   3.2  
1032, 1039   4   - met drogerijen   300   10   200 C   30   300   4.2  
1032, 1039   5   - met uienconservering (zoutinleggerij)   300   10   100 C   10   300   4.2  
104101   0   Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke olieën en vetten:              
104101   1   - p.c. < 250.000 t/j   200   30   100 C   30 R   200   4.1  
104101   2   - p.c. > 250.000 t/j   300   50   300 CZ   50 R   300   4.2  
104101   0   Raffinage van plantaardige en dierlijke olieën en vetten:              
104102   1   - p.c. < 250.000 t/j   200   10   100 C   100 R   200   4.1  
104101   2   - p.c. >= 250.000 t/j   300   10   300 CZ   200 R   300   4.2  
1042   0   Margarinefabrieken:              
1042   1   - p.c. < 250.000 t/j   100   10   200 C   30 R   200   4.1  
1042   2   - p.c. >= 250.000 t/j   200   10   300 CZ   50 R   300   4.2  
1051   0   Zuivelproductenfabrieken:              
1051   1   - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u   200   100   500 CZ   50 R   500   5.1  
1051   2   - geconcentreerde producten, verdamp.cap. >= 20 t/u   200   30   500 CZ   50 R   500   5.1  
1051   3   - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 t/j   50   0   100 C   50 R   100   3.2  
1051   4   - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j   100   0   300 CZ   50 R   300   4.2  
1051   5   - overige zuivelproductenfabrieken   50   50   300 C   50 R   300   4.2  
1052   1   Consumptie-ijsfabrieken p.o. > 200 m2   50   0   100 C   50 R   100   3.2  
1052   2   - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2   10   0   30   0   30   2  
1061   0   Meelfabrieken:              
1061   1   - p.c. >= 500 t/u   200   100   300 CZ   100 R   300   4.2  
1061   2   - p.c. < 500 t/u   100   50   200 C   50 R   200   4.1  
1061     Grutterswarenfabrieken   50   100   200 C   50   200 D   4.1  
1062   0   Zetmeelfabrieken:              
1062   1   - p.c. < 10 t/u   200   50   200 C   30 R   200   4.1  
1062   2   - p.c. >= 10 t/u   300   100   300C Z   50 R   300   4.2  
1091   -   Veevoerfabrieken:              
1091   1   - destructiebedrijven   700   30   200 C   50   700 D   5.2  
1091   2   - beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek   700   100   100 C   30 R   700 D   5.2  
1091   3   - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water   300   100   200 C   30   300   4.2  
1091   4   - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water   700   200   300 CZ   50   700   5.2  
1091   5   - mengvoeder, p.c. < 100 t/u   200   50   200C   30   200   4.1  
1091   6   - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u   300   100   300 CZ   50 R   300   4.2  
1092     Vervaardiging van voer voor huisdieren   200   100   200 C   30   200   4.1  
1071   0   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:              
1071   1   - v.c. < 2500 kg meel/week   30   10   30 C   10   30   2  
1071   2   - v.c. >= 2500 kg meel/week   100   30   100 C   30   100   3.2  
1072     Banket-, biscuit- en koekfabrieken   100   10   100 C   30   100   3.2  
1081   0   Suikerfabrieken:              
1081   1   - v.c. < 2.500 t/j   500   100   300 C   100 R   500   5.1  
1081   2   - v.c. >= 2.500 t/j   1000   200   700 CZ   200 R   1000   5.3  
10821   0   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:              
10821   1   - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m2   500   50   100   50 R   500   5.1  
10821   2   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m2   100   30   50   30   100   3.2  
10821   3   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2   30   10   30   10   30   2  
10821   4   - suikerwerkfabrieken met suiker branden   300   30   50   30 R   300   4.2  
10821   5   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden:
p.o. > 200 m2  
100   30   50   30 R   100   3.2  
10821   6   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden:
p.o. <= 200 m2  
30   10   30   10   30   2  
1073     Deegwarenfabrieken   50   30   10   10   50   3.1  
1083   0   Koffiebranderijen en theepakkerijen:              
1083   1   - koffiebranderijen   500   30   200 C   10   500 D   5.1  
1083   2   - theepakkerijen   100   10   30   10   100   3.2  
108401     Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden   200   30   50   10   200   4.1  
1089     Vervaardiging van overige voedingsmiddelen   200   30   50   30   200 D   4.1  
1089     Bakkerijgrondstoffenfabrieken   200   50   50   50 R   200   4.1  
1089   0   Soep- en soeparomafabrieken:              
1089   1   - zonder poederdrogen   100   10   50   10   100   3.2  
1089   2   - met poederdrogen   300   50   50   50 R   300   4.2  
1089     Bakmeel- en puddingpoederfabrieken   200   50   50   30   200   4.1  
110101     Destilleerderijen en likeurstokerijen   300   30   200 C   30   300   4.2  
110102   0   Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:              
110102   1   - p.c. < 5.000 t/j   200   30   200 C   30 R   200   4.1  
110102   2   - p.c. >= 5.000 t/j   300   50   300 C   50 R   300   4.2  
1102 t/m 1104     Vervaardiging van wijn, cider e.d.   10   0   30 C   0   30   2  
1105     Bierbrouwerijen   300   30   100 C   50 R   300   4.2  
1106     Mouterijen   300   50   100 C   30   300   4.2  
1107     Mineraalwater- en frisdrankfabrieken   10   0   100   50 R   100   3.2  
12   -   VERWERKING VAN TABAK              
120     Tabakverwerkende industrie   200   30   50 C   30   200   4.1  
13   -   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL              
131     Bewerken en spinnen van textielvezels   10   50   100   30   100   3.2  
132   0   Weven van textiel:              
132   1   - aantal weefgetouwen < 50   10   10   100   0   100   3.2  
132   2   - aantal weefgetouwen >= 50   10   30   300 Z   50   300   4.2  
133     Textielveredelingsbedrijven   50   0   50   10   50   3.1  
139     Vervaardiging van textielwaren   10   0   50   10   50   3.1  
1393     Tapijt-, kokos- en vloetmattenfabrieken   100   30   200   10   200   4.1  
139, 143     Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   0   10   50   10   50   3.1  
14   -   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT              
141     Vervaardiging kleding van leer   30   0   50   0   50   3.1  
141     Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   10   10   30   10   30   2  
142, 151     Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont   50   10   10   10   50   3.1  
15   -   VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN
(EXCL. KLEDING)  
           
151, 152     Lederfabrieken   300   30   100   10   300   4.2  
151     Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)   50   10   30   10   50D   3.1  
152     Schoenenfabrieken   50   10   50   10   50   3.1  
16   -   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.              
16101     Houtzagerijen   0   50   100   50 R   100   3.2  
16102   0   Houtconserveringsbedrijven:              
16102   1   - met creosootolie   200   30   50   10   200   4.1  
16102   2   - met zoutoplossingen   10   30   50   10   50   3.1  
1621     Fineer- en plaatmaterialenfabrieken   100   30   100   10   100   3.2  
162   0   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout   0   30   100   0   100   3.2  
162   1   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2   0   30   50   0   50   3.1  
162902     Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0   30   2  
17   -   VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN              
1711     Vervaardiging van pulp   200   100   200 C   50 R   200   4.1  
1712   0   Papier- en kartonfabrieken:              
1712   1   - p.c. < 3 t/u   50   30   50 C   30 C   50   3.1  
1712   2   - p.c. 3 - 15 t/u   100   50   200 CZ   50 R   200   4.1  
1712   3   - p.c. >= 15 t/u   200   100   300 CZ   100 R   300   4.2  
172     Papier- en kartonwarenfabrieken   30   30   100 C   30 R   100   3.2  
17212   0   Golfkartonfabrieken:              
17212   1   - p.c. < 3 t/u   30   30   100 C   30 R   100   3.2  
17212   2   - p.c. >= 3 t/u   50   30   200 CZ   30 R   200   4.1  
58   -   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE
VAN OPGENOMEN MEDIA  
           
581     Uitgeverijen (kantoren)   0   0   10   0   10   1  
1811     Drukkerijen van dagbladen   30   0   100 C   10   100   3.2  
1812     Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)   30   0   100   10   100   3.2  
18129     Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   10   0   30   0   30   2  
1814   A   Grafische afwerking   0   0   10   0   10   1  
1814   B   Binderijen   30   0   30   0   30   2  
1813     Grafische reproductie en zetten   30   0   10   10   30   2  
1814     Overige grafische aktiviteiten   30   0   30   10   30D   2  
182     Reproductiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0   10   1  
19   -   AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN              
191     Cokesfabrieken   1000   700   1000CZ   100 R   1000   5.3  
19201     Aardolieraffinaderijen   1500   100   1500CZ   1500 R   1500   6  
19202   A   Smeerolieën- en vettenfabrieken   50   0   100   30 R   100   3.2  
19202   B   Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie   300   0   100   50 R   300   4.2  
19202   C   Aardolieproductenfabrieken n.e.g.   300   0   200   50 R   300D   4.2  
201, 212, 244     Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven   10   10   100   1500   1500 D   6  
20   -   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN              
2011   0   Vervaardiging van industriële gassen:              
2011   1   - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht   10   0   700 CZ   100 R   700   5.2  
2011   2   - overige gassenfabrieken, niet explosief   100   0   500 C   100 R   500   5.1  
2011   3   - overige gassenfabrieken, explosief   100   0   500 C   300 R   500   5.1  
2012     Kleur- en verfstoffenfabrieken   200   0   200 C   200 R   200D   4.1  
2012   0   Anorg, chemische grondtsoffenfabrieken:              
2012   1   - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   100   30   300 C   300 R   300D   4.2  
2012   2   - vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   300   50   500 C   700 R   700 D   5.2  
20141   A0   Organ. chemische grondstoffenfabrieken:              
20141   A1   - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   300   10   200 C   300 R   300D   4.2  
20141   A2   - vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   1000   30   500 C   700 R   1000 D   5.3  
20141   B0   Methanolfabrieken:              
20141   B1   - p.c. < 100.000 t/j   100   0   200 C   100 R   200   4.1  
20141   B2   - p.c. >= 100.000 t/j   200   0   300 CZ   200 R   300   4.2  
20149   0   Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):              
20149   1   - p.c. < 50.000 t/j   300   0   200 C   100 R   300   4.2  
20149   2   - p.c. >= 50.000 t/j   500   0   300 CZ   200 R   500   5.1  
2015     Kustmeststoffenfabrieken   500   300   500 C   500 R   500   5.1  
2016     Kunstharsenfabrieken e.d.   700   30   300 C   500 R   700   5.2  
202   0   Landbouwchemicaliënfabrieken:              
202   1   - fabricage   300   50   100 C   1000 R   1000   5.3  
202   2   - formulering en afvullen   100   10   30 C   500 R   500 D   5.1  
203     Verf-, lak- en vernisfabrieken   300   30   200 C   300 R   300D   4.2  
2110   0   Farmaceutische grondstoffenfabrieken:              
2110   1   - p.c. < 1.000 t/j   200   10   200 C   300 R   300   4.2  
2110   2   - p.c. >= 1.000 t/j   300   10   300 C   500 R   500   5.1  
2120   0   Farmaceutische productenfabrieken:              
2120   1   - formulering en afvullen geneesmiddelen   50   10   50   50 R   50   3.1  
2120   2   - verbandmiddelenfabrieken   10   10   30   10   30   2  
2041     Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken   300   100   200 C   100 R   300   4.2  
2042     Parfumerie- en cosmeticafabrieken   300   30   50 C   50 R   300   4.2  
2051     Kruit-, vuurwerk- en springstoffenfabrieken   30   10   50   1000 V   1000   5.3  
2052   -   Lijm- en plakmiddelenfabrieken:              
2052   1   - zonder dierlijke grondstoffen   100   10   100   50   100   3.2  
2052   2   - met dierlijke grondstoffen   500   30   100   50   500   5.1  
205902     Fotochemische productenfabrieken   50   10   100   50 R   100   3.2  
205903   A   Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken   50   10   50   50 R   50   3.1  
205903   B   Overige chemische productenfabrieken n.e.g.   200   30   100 C   200 R   200 D   4.1  
2060     Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken   300   30   300 C   200 R   300   4.2  
22   -   VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER
EN KUNSTSTOF  
           
221101     Rubberbandenfabrieken   300   50   300 C   100 R   300   4.2  
221102   0   Loopvlakvernieuwingsbedrijven:              
221102   1   - vloeropp. < 100 m2   50   10   30   30   50   3.1  
221102   2   - vloeropp. >= 100 m2   200   50   100   50 R   200   4.1  
2219     Rubber-artikelenfabrieken   100   10   50   50 R   100 D   3.2  
222   0   Kunststofverwerkende bedrijven:              
222   1   - zonder fenolharsen   200   50   100   100 R   200   4.1  
222   2   - met fenolharsen   300   50   100   200 R   300   4.2  
222   3   - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststof bouwmaterialen   50   30   50   30   50   3.1  
23   -   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN              
231   0   Glasfabrieken:              
231   1   - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j   30   30   100   30   100   3.2  
231   2   - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j   30   100   300 CZ   50 R   300   4.2  
231   3   - glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j   300   100   100   30   300   4.2  
231   4   - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j   500   200   300 CZ   50 R   500   5.1  
231     Glasbewerkingsbedrijven   10   30   50   10   50   3.1  
232, 234   0   Aardewerkfabrieken:              
232, 234   1   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   10   10   30   10   30   2  
232, 234   2   - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW   30   50   100   30   100   3.2  
233   A   Baksteen en baksteenelementenfabrieken   30   200   200   30   200   4.1  
233   B   Dakpannenfabrieken   50   200   200   100 R   200   4.1  
2351   0   Cementfabrieken:              
2351   1   - p.c. < 100.000 t/j   10   300   500 C   30 R   500   5.1  
2351   2   - p.c. >= 100.000 t/j   30   500   1000CZ   50 R   1000   5.3  
235201   0   Kalkfabrieken:              
235201   1   - p.c. < 100.000 t/j   30   200   200   30 R   200   4.1  
235201   2   - p.c. >= 100.000 t/j   50   500   300 Z   50 R   500   5.1  
235202   0   Gipsfabrieken;              
235202   1   - p.c. < 100.000 t/j   30   200   200   30 R   200   4.1  
235202   2   - p.c. >= 100.000 t/j   50   500   300 Z   50 R   500   5.1  
23611   0   Betonwarenfabrieken:              
23611   1   - zonder persen, triltafels en bekistingtrillers   10   100   200   30   200   4.1  
23611   2   - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d   10   100   300   30   300   4.2  
23611   3   - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d   30   200   700 Z   30   700   5.2  
23612   0   Kalkzandsteenfabrieken:              
23612   1   - p.c. < 100.000 t/j   10   50   100   30   100   3.2  
23612   2   - p.c. >= 100.000 t/j   30   200   300 Z   30   300   4.2  
2362     Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken   50   50   100   30   100   3.2  
2363, 2364   0   Betonmortelcentrales:              
2363, 2364   1   - p.c. < 100 t/u   10   50   100   100 R   100   3.2  
2363, 2364   2   - p.c >= 100 t/u   30   200   300 Z   50 R   300   4.2  
2365, 2369   0   Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips):              
2365, 2369   1   - p.c. < 100 t/d   10   50   100   50 R   100   3.2  
2365, 2369   2   - p.c. >= 100 t/d   30   200   300 Z   200 R   300   4.2  
237   0   Natuursteenbewerkingsbedrijven:              
237   1   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2   10   30   100   0   100 D   3.2  
237   2   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m2   10   30   50   0   50   3.1  
237   3   - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j   10   100   300   10   300   4.2  
237   4   - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j   30   200   700 Z   10   700   5.2  
2391     Slijp- en polijstmiddelenfabrieken   10   30   50   10   50 D   3.1  
2399   A0   Bitumineuze materialenfabrieken:              
2399   A1   - p.c. < 100 t/u   300   100   100   30   300   4.2  
2399   A2   - p.c. >= 100 t/u   500   200   200 Z   50   500   5.1  
2399   B0   Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):              
2399   B1   - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j   100   200   300 CZ   30   300   4.2  
2399   B2   - overige isolatiematerialen   200   100   100 C   50   200   4.1  
2399   C   Minerale productenfabrieken n.e.g.   50   50   100   50   100 D   3.2  
2399   D0   Asfaltcentrales p.c. < 100 ton/uur   100   50   200   30   200   4.1  
2399   D1   - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur   200   100   300 Z   50   300   4.2  
24   -   VERVAARDIGING VAN METALEN              
241   0   Ruwijzer- en staalfabrieken:              
241   1   - p.c. < 1.000 t/j   700   500   700   200 R   700   5.2  
241   2   - p.c. >= 1.000 t/j   1500   1000   1500CZ   300 R   1500   6  
245   0   IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:              
245   1   - p.o. < 2.000 m2   30   30   500   30   500   5.1  
245   2   - p.o. >= 2.000 m2   50   100   1000 Z   50 R   1000   5.3  
243   0   Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:              
243   1   - p.o. < 2.000 m2   30   30   300   30   300   4.2  
243   2   - p.o. >= 2.000 m2   50   50   700 Z   50 R   700   5.2  
244   A0   Non-ferro-metaalfabrieken:              
244   A1   - p.c. < 1.000 t/j   100   100   300   30 R   300   4.2  
244   A2   - p.c. >= 1.000 t/j   200   300   700 Z   50 R   700   5.2  
244   B0   Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:              
244   B1   - p.o. < 2.000 m2   50   50   500   50 R   500   5.1  
244   B2   - p.o. >= 2.000 m2   200   100   1000 Z   100 R   1000   5.3  
2451, 2452   0   IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen:              
2451, 2452   1   - p.c. < 4.000 t/j   100   50   300 C   30 R   300   4.2  
2451, 2452   2   - p.c. >= 4.000 t/j   200   100   500 CZ   50 R   500   5.1  
2453, 2454   0   Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen:              
2453, 2454   1   - p.c. < 4.000 t/j   100   50   300 C   30 R   300   4.2  
2453, 2454   2   - p.c. >= 4.000 t/j   200   100   500 CZ   50 R   500   5.1  
25, 31   -   VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDDELEN)              
251, 331   0   Constructiewerkplaatsen:              
251, 331   1   - gesloten gebouw   30   30   100   30   100   3.2  
251, 331   1a   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2   30   30   50   10   50   3.1  
251, 331   2   - in open lucht, p.o. < 2.000 m2   30   50   200   30   200   4.1  
251, 331   3   - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2   50   200   300 Z   30   300   4.2  
2529, 3311   0   Tank- en reservoirbouwbedrijven:              
2529, 3311   1   - p.o. < 2.000 m2   30   50   300   30 R   300   4.2  
2529, 3311   2   - p.o. >= 2.000 m2   50   100   500 Z   50 R   500   5.1  
2521, 2530, 3311     Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels   30   30   200   30   200   4.1  
255, 331   A   Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven   10   30   200   30   200   4.1  
255, 331   B   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.   50   30   100   30   100 D   3.2  
255, 331   B1   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2   30   30   50   10   50 D   3.1  
2561, 3311   0   Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:              
2561, 3311   1   - algemeen   50   50   100   50   100   3.2  
2561, 3311   10   - stralen   30   200   200   30   200 D   4.1  
2561, 3311   11   - metaalharden   30   50   100   50   100 D   3.2  
2561, 3311   12   - lakspuiten en moffelen   100   30   100   50 R   100 D   3.2  
2561, 3311   2   - scoperen (opspuiten van zink)   50   50   100   30 R   100 D   3.2  
2561, 3311   3   - thermisch verzinken   100   50   100   50   100   3.2  
2561, 3311   4   - thermisch vertinnen   100   50   100   50   100   3.2  
2561, 3311   5   - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)   30   50   100   30   100   3.2  
2561, 3311   6   - anodiseren, eloxeren   50   10   100   30   100   3.2  
2561, 3311   7   - chemische oppervlaktebehandeling   50   10   100   30   100   3.2  
2561, 3311   8   - emailleren   100   50   100   50 R   100   3.2  
2561, 3311   9   - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen e.d.)   30   30   100   50   100   3.2  
2562, 3311   1   Overige metaalbewerkende industrie   10   30   100   30   100 D   3.2  
2562, 3311   2   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m2   10   30   50   10   50 D   3.1  
259, 331   A0   Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:              
259, 331   A1   - p.o. < 2.000 m2   30   50   200   30   200   4.1  
259, 331   A2   - p.o. >= 2.000 m2   50   100   500 Z   30   500   5.1  
269, 331   B   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.   30   30   100   30   100   3.2  
259, 331   B   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig p.o. < 200 m2   30   30   50   10   50   3.1  
27, 28, 33   -   VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN              
27, 28, 33   0   Machine- en apparatenfabrieken:              
27, 28, 33   1   - p.o. < 2.000 m2   30   30   100   30   100 D   3.2  
27, 28, 33   2   - p.o. >= 2.000 M2   50   30   200   30   200 D   4.1  
28, 33   3   - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW   50   30   300 Z   30   300 D   4.2  
26, 28, 33   -   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS              
26, 28, 33   A   Kantoormachines- en computerfabrieken   30   10   30   10   30   2  
26, 27, 33   -   VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN              
271, 331     Elektromotoren- en generatorenfabrieken   200   30   30   50   200   4.1  
271, 273     Schakel- en installatiemateriaalfabrieken   200   10   30   50   200   4.1  
273     Elektrische draad- en kabelfabrieken   100   10   200   100 R   200 D   4.1  
272     Accumulatoren- en batterijenfabrieken   100   30   100   50   100   3.2  
274     Lampenfabrieken   200   30   30   300 R   300   4.2  
293     Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   10   30   10   30   2  
2790     Koelelectrodenfabrieken   1500   300   1000CZ   200 R   1500   6  
26, 33   -   VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN BENODIGDHEDEN              
261, 263, 264, 331     Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.   30   0   50   30   50 D   3.1  
2612     Fabrieken voor gedrukte bedrading   50   10   50   30   50   3.1  
26, 32, 33   -   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN              
26, 32, 33   A   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.   30   0   30   0   30   2  
29   -   VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS              
291   0   Autofabrieken en assemblagebedrijven:              
291   1   - p.o. < 10.000 m2   100   10   200 C   30 R   200 D   4.1  
291   2   - p.o. >= 10.000 m2
 
200   30   300 Z   50 R   300   4.2  
29201     Carrosseriefabrieken   100   10   200   30 R   200   4.1  
29202     Aanhangwagen- en opleggerfabrieken   30   10   200   30   200   4.1  
293     Auto-onderdelenfabrieken   30   10   100   30 R   100   3.2  
30   -   VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN
(EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)  
           
301, 3315   0   Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:              
301, 3315   1   - houten schepen   30   30   50   10   50   3.1  
301, 3315   2   - kunststof schepen   100   50   100   50 R   100   3.2  
301, 3315   3   - metalen schepen < 25 m   50   100   200   30   200   4.1  
301, 3315   4   - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW
 
100   100   500 CZ   50   500   5.1  
3831     Scheepssloperijen   100   200   700   100 R   700   5.2  
302, 317   -   Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:              
302, 317   1   - algemeen   50   30   100   30   100   3.2  
302, 317   2   - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW
 
50   30   300 Z   30 R   300   4.2  
303, 3316   0   Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:              
303, 3316   1   - zonder proefdraaien motoren   50   30   200   30   200   4.1  
303, 3316   2   - met proefdraaien motoren   100   30   1000 Z   100 R   1000   5.3  
309     Rijwiel- en motorrijwielfabrieken   30   10   100   30 R   100   3.2  
3099     Transportmiddelenindustrie n.e.g.   30   30   100   30   100 D   3.2  
31   -   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.              
310   1   Meubelfabrieken   50   50   100   30   100 D   3.2  
9524   2   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   0   10   10   0   10   1  
321     Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   10   10   10   30   2  
322     Muziekinstrumentenfabrieken   30   10   30   10   30   2  
323     Sportartikelenfabrieken   30   10   50   30   50   3.1  
324     Speelgoedartikelenfabrieken   30   10   50   30   50   3.1  
32991     Sociale werkvoorziening   0   30   30   0   30   2  
32999     Vervaardiging van overige goederen n.e.g.   30   10   50   30   50 D   3.1  
38   -   VOORBEREIDING TOT RECYCLING              
383201     Metaal- en autoschredders   30   100   500 Z   30   500   5.1  
383202   A0   Puinbrekerijen en -malerijen:              
383202   A1   - v.c. < 100.000 t/j   30   100   300   10   300   4.2  
383202   A2   - v.c. >= 100.000 t/j   30   200   700   10   700   5.2  
383202   B   Rubberregeneratiebedrijven   300   50   100   50 R   300   4.2  
383202   C   Afvalscheidingsinstallaties   200   200   300 C   50   300   4.2  
35   -   PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER              
35   A0   Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)
 
           
35   A1   - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth   100   700   700 CZ   200   700   5.2  
35   A2   - oliegestookt, thermisch vermogen >= 75 MWth
 
100   100   500 CZ   100   500   5.1  
35   A3   - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth   100   100   500 CZ   100 R   500   5.1  
35   A4   - kerncentrales met koeltorens   10   10   500 C   1500   1500 D   6  
35   A5   - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth   30   30   500 CZ   100 R   500   5.1  
35   B0   bio-energieinstallaties elektrisch vermogen
< 50 MWe:  
           
35   B1   - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie   100   50   100   30 R   100   3.2  
35   B2   - vergisting, verbranding en vergassing van
overige biomassa  
50   50   100   30 R   100   3.2  
35   C0   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:              
35   C1   - < 10 MVA   0   0   30 C   10   30   2  
35   C2   - 10 - 100 MVA   0   0   50 C   30   50   3.1  
35   C3   - 100 - 200 MVA   0   0   100C   50   100   3.2  
35   C4   - 200 - 1000 MVA   0   0   300 CZ   50   300   4.2  
35   C5   - >= 1000 MVA   0   0   500 CZ   50   500   5.1  
35   D0   Gasdistributiebedrijven:              
35   D1   - gascompressorstations vermogen < 100 MW   0   0   300 C   100   300   4.2  
35   D2   - gascompressorstations vermogen >= 100 MW
 
0   0   500 C   200 R   500   5.1  
35   D3   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, cat. A   0   0   10 C   10   10   1  
35   D4   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   0   0   30 C   10   30   2  
35   D5   - gasontvang- en verdeelstations, cat. D   0   0   50C   50 R   50   3.1  
35   E0   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:              
35   E1   - stadsverwarming   30   10   100 C   50   100   3.2  
35   E2   - blokverwarming   10   0   30 C   10   30   2  
35   F0   windmolens:              
35   F1   - wiekdiameter 20 m   0   0   100 C   30   100   3.2  
35   F2   - wiekdiamater 30 m   0   0   200 C   50   200   4.1  
35   F3   - wiekdiamater 50 m   0   0   300 C   50   300   4.2  
36   -   WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER              
36   A0   Waterwinning-/bereiding bedrijven:              
36   A1   - met chloorgas   50   0   50 C   1000 R   1000 D   5.3  
36   A2   - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling   10   0   50 C   30   50   3.1  
36   B0   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:              
36   B1   - < 1 MW   0   0   30 C   10   30   2  
36   B2   - 1 - 15 MW   0   0   100 C   10   100   3.2  
36   B3   - >= 15 MW   0   0   300 C   10   300   4.2  
41, 42, 43   -   BOUWNIJVERHEID              
41, 42, 43   0   Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2   10   30   100   10   100   3.2  
41, 42, 43   1   - bouwbedrijven algemeen: b.o <= 2.000 m2   10   30   50   10   50   3.1  
41, 42, 43   2   Aannemersbedrijven met werkplaats:
b.o. > 1000 m2  
10   30   50   10   50   3.1  
41, 42, 43   3   - aannemersbedrijven met werkplaats:
b.o. < 1000 m2  
0   10   30   10   30   2  
45, 47   -   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTOR- FIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS              
451, 452, 454     Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   10   0   30   10   30   2  
451     Groothandel in vrachtauto's (incl. import)   10   10   100   10   100   3.2  
45204   A   Autoplaatwerkerijen   10   30   100   10   100   3.2  
45204   B   Autobeklederijen   0   0   10   10   10   1  
45204   C   Autospuitinrichtingen   50   30   30   30 R   50   3.1  
45205     Autowasserijen   10   0   30   0   30   2  
453     Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accesoires   0   0   30   10   30   2  
473   0   Benzineservicestations:              
473   1   - met LPG > 1000 m3/jr   30   0   30   200 R   200   4.1  
473   2   - met LPG < 1000 m3/jr   30   0   30   50 R   50   3.1  
473   3   - zonder LPG   30   0   30   10   30   2  
46   -   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING              
461     Handelsbemiddeling (kantoren)   0   0   10   0   10   1  
4621   0   Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders   30   30   50   30 R   50   3.1  
4621   1   Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer   100   100   300 Z   50 R   300   4.2  
4622     Groothandel in bloemen en planten   10   10   30   0   30   2  
4623     Groothandel in levende dieren   50   10   100 C   0   100   3.2  
4624     Groothandel in huiden, vellen en leder   50   0   30   0   50   3.1  
46217, 4631     Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen   30   10   30   50 R   50   3.1  
4632, 4633     Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsolieën   10   0   30   50 R   50   3.1  
4634     Groothandel in dranken   0   0   30   0   30   2  
4635     Groothandel in tabaksproducten   10   0   30   0   30   2  
4636     Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk   10   10   30   0   30   2  
4637     Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen   30   10   30   0   30   2  
4638, 4639     Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen   10   10   30   10   30   2  
464, 46733     Groothandel in overige consumentenartikelen   10   10   30   10   30   2  
46499   0   Groothandel in vuurwerk en munitie:              
46499   1   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   10   0   30   10 V   30   2  
46499   2   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton   10   0   30   50 V   50   3.1  
46499   3   - professioneel vuurwerk, netto expl.massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk)   10   0   30   500 V   500   5.1  
46499   4   professioneel vuurwerk, netto expl.massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton   10   0   30   1000 V   1000   5.3  
46499   5   - munitie   0   0   30   30   30   2  
46711   0   Groothandel in vaste brandstoffen:              
46711   1   - klein, lokaal verzorgingsgebied   10   50   50   30   50   3.1  
46711   2   - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2   50   500   500 Z   100   500   5.1  
46712   0   Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:              
46712   1   - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3   50   0   50   200 R   200 D   4.1  
46712   2   - vloeistoffen, o.c >= 100.000 m3   100   0   50   500 R   500 D   5.1  
46712   3   - tot vloeistof verdichte gassen   50   0   50   300 R   300 D   4.2  
46713     Groothandel in minerale olieproducten (excl. brandstoffen)   100   0   30   50   100   3.2  
46721   0   Groothandel in metaalertsen:              
46721   1   - opslag opp. < 2.000 m2   30   300   300   10   300   4.2  
46721   2   - opslag opp. >= 2.000 m2   50   500   700 Z   10   700   5.2  
46722, 46723     Groothandel in metalen en -halffabrikaten   0   10   100   10   100   3.2  
4673   0   Groothandel in hout en bouwmaterialen:              
4673   1   - algemeen: b.o. > 2.000 m2   0   10   50   10   50   3.1  
4673   2   - algemeen: b.o. <= 2.000 m2   0   10   30   10   30   2  
46735   4   zand en grind:              
46735   5   - algemeen: b.o. > 200 m2   0   30   100   0   100   3.2  
46735   6   - algemeen: b.o. <= 200 m2   0   10   30   0   30   2  
4674   0   Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:              
4674   1   - algemeen: b.o. > 2.000 m2   0   0   50   10   50   3.1  
4674   2   - algemeen: b.o. < = 2.000 m2   0   0   30   0   30   2  
46751     Groothandel in chemische producten   50   10   30   100 R   100 D   3.2  
46752     Groothandel in kunstmeststoffen   30   30   30   30 R   30   2  
4676     Groothandel in overige intermediaire goederen   10   10   30   10   30   2  
4677   0   Autosloperijen: b.o. > 1000 m2   10   30   100   30   100   3.2  
4677   1   - autosloperijen: b.o. <= 1000 m2   10   10   50   10   50   3.1  
4677   0   Overige groothandel in afval en schroot:
b.o. > 1000 m2  
10   30   100   10   100 D   3.2  
4677   1   - overige groothandel in afval en schroot:
b.o. <= 1000 m2  
10   10   50   10   50   3.1  
466   0   Groothandel in machines en apparaten:              
466   1   - machines voor de bouwnijverheid   0   10   100   10   100   3.2  
466   2   - overige   0   10   50   0   50   3.1  
466, 469     Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)   0   0   30   0   30   2  
47   -   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN              
47   A   Detailhandel voor zover n.e.g.   0   0   10   0   10   1  
471     Supermarkten, warenhuizen   0   0   10   10   10   1  
4722, 4723     Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken   10   0   10   10   10   1  
4724     Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel   10   10   10 C   10   10   1  
4773, 4774     Apotheken en drogisterijen   0   0   0   10   10   1  
4752     Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten   0   0   30   10   30   2  
4778     Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt   0   0   10   10 V   10   1  
4791     Postorderbedrijven   0   0   50   0   50   3.1  
952     Reparatie t.b.v. partuculieren (excl. auto's en motorfietsen)   0   0   10   10   10   1  
55   -   LOGIES, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING              
5510     Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra   10   0   10   10   10   1  
553, 552     Kampeerterreinen, vakantiecentra e.d. (met keuken)   30   0   50 C   30   50   3.1  
561     Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.   10   0   10 C   10   10   1  
563   1   Café's, bars   0   0   10 C   10   10   1  
563   2   Discotheken, muziekcafé's   0   0   30 C   10   30 D   2  
5629     Kantines   10   0   10 C   10   10 D   1  
562     Cateringbedrijven   10   0   30 C   10   30   2  
49   -   VERVOER OVER LAND              
491, 492   0   Spoorwegen:              
491, 492   1   - stations   0   0   100 C   50 R   100 D   3.2  
491, 492   2   - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel)   30   30   300 C   300 R   300 D   4.2  
493     Bus-, tram- en metrostations en -remises   0   10   100 C   0   100 D   3.2  
493     Taxibedrijven   0   0   30 C   0   30   2  
493     Touringcarbedrijven   10   0   100 C   0   100   3.2  
494   0   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m2   0   0   100 C   30   100   3.2  
494   1   - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m2   0   0   50 C   30   50   3.1  
495     Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   0   0   30 C   10   30 D   2  
50, 51   -   VERVOER OVER WATER/DOOR DE LUCHT              
50, 51   A   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   0   0   10   0   10   1  
52   -   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER              
52241   0   Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:              
52241   1   - containers   0   10   500 C   100 R   500   5.1  
52241   2   - stukgoederen   0   30   300 C   100 R   300 D   4.2  
52241   3   - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 M2   50   700   1000CZ   50   1000   5.3  
52241   4   - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u   100   500   500 CZ   100 R   500   5.1  
52241   5   - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2   50   700   700 CZ   100   700   5.2  
52241   6   - olie, LPG e.d.   300   0   100 C   1000 R   1000   5.3  
52241   7   - tankercleaning   300   10   100 C   200 R   300   4.2  
52242   0   Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:              
52242   1   - containers   0   10   300   50 R   300   4.2  
52242   2   - stukgoederen   0   10   100   50 R   100 D   3.2  
52242   3   - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. < 2.000 M2   30   200   300   30   300   4.2  
52242   4   - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 M2   50   500   700 Z   50   700   5.2  
52242   5   - granen of meelsoorten, v.c. < 500 t/u   50   300   200   50 R   300   4.2  
52242   6   - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u   100   500   300 Z   100 R   500   5.1  
52242   7   - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2   50   300   300   50   300   4.2  
52242   8   - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2   50   500   500 Z   100   500   5.1  
52242   9   - olie, LPG, e.d.   100   0   50   700 R   700   5.2  
52102, 52109   A   Distributiecentra, pak- en koelhuizen   30   10   50 C   50 R   50 D   3.1  
52109   B   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   0   0   30 C   10   30   2  
5221   1   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   10   0   30 C   0   30   2  
5221   2   Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)   10   0   100 C   30   100   3.2  
5222     Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   0   0   10   0   10   1  
5223   A   Luchthavens   200   50   1500 C   500 R   1500 D   6  
5223   B   Helikopterlandplaatsen   0   50   500   50   500   5.1  
791     Reisorganisaties   0   0   10   0   10   1  
5229     Expediteurs, cargadoors (kantoren)   0   0   10   0   10 D   1  
53   -   POST EN TELECOMMUNICATIE              
531, 532     Post- en koeriersdiensten   0   0   30 C   0   30   2  
61   A   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10 C   0   10   1  
61   B0   Zendinstallaties:              
61   B1   - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)   0   0   0 C   100   100   3.2  
61   B2   - FM en TV   0   0   0 C   10   10   1  
61   B3   - GSM en UMTS-steunzenders   0   0   0 C   10   10   1  
64, 65, 66   -   FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGS-
WEZEN  
           
64, 65, 66   A   Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen   0   0   10 C   0   10   1  
41, 68   -   VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED              
41, 68   A   Verhuur van en handel in onroerend goed   0   0   10   0   10   1  
77   -   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN              
7711     Personenautoverhuurbedrijven   10   0   30   10   30   2  
7712, 7739     Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   10   0   50   10   50 D   3.1  
773     Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   10   0   50   10   50 D   3.1  
772     Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   10   10   30   10   30 D   2  
62   -   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE              
62   A   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0   10   1  
58, 63   B   Switchhouses   0   0   30 C   0   30   2  
72   -   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK              
721     Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   30   10   30   30 R   30   2  
722     Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   0   0   10   0   10   1  
63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82   -   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING              
63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82   A   Overige zakelijke dienstverlening, kantoren   0   0   10   0   10 D   1  
812     Reinigingsbedrijven voor gebouwen   50   10   30   30   50 D   3.1  
74203     Foto- en filmontwikkelcentrales   10   0   30 C   10   30   2  
82991     Veilingen voor landbouw- en visserijproducten   50   30   200 C   50 R   200   4.1  
82992     Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   0   0   10   0   10   1  
84   -   OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN              
84   A   Openbaar bestuur (kantoren e.d.)   0   0   10   0   10   1  
8422     Defensie-inrichtingen   30   30   200 C   100   200 D   4.1  
8425     Brandweerkazernes   0   0   50 C   0   50   3.1  
85   -   ONDERWIJS              
852, 8531     Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   0   0   30   0   30   2  
8532, 854, 855     Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs   10   0   30   10   30 D   2  
86   -   GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG              
8610     Ziekenhuizen   10   0   30 C   10   30   2  
8621, 8622, 8623     Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven   0   0   10   0   10   1  
8691, 8692     Consultatiebureaus   0   0   10   0   10   1  
871   1   Verpleeghuizen   10   0   30 C   0   30   2  
8891   2   Kinderopvang   0   0   30   0   30   2  
37, 38, 39   -   MILIEUDIENSTVERLENING              
3700   A0   RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:              
3700   A1   - < 100.000 i.e.   200   10   100 C   10   200   4.1  
3700   A2   - 100.000 - 300.000 i.e.   300   10   200 CZ   10   300   4.2  
3700   A3   - >= 300.000 i.e.   500   10   300 CZ   10   500   5.1  
3700   B   rioolgemalen   30   0   10 C   0   30   2  
381   A   Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.   50   30   50   10   50   3.1  
381   B   Gemeentewerven (afval-inzameldepots)   30   30   50   30 R   50   3.1  
381   C   Vuiloverslagstations   200   200   300   30   300   4.2  
382   A0   Afvalverwerkingsbedrijven:              
382   A1   - mestverwerking/korrelfabrieken   500   10   100 C   10   500   5.1  
382   A2   - kabelbranderijen   100   50   30   10   100   3.2  
382   A3   - verwerking radio-actief afval   0   10   200 C   1500   1500   6  
382   A4   - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)   50   10   30   10   50   3.1  
382   A5   - oplosmiddelterugwinning   100   0   10   30 R   100 D   3.2  
382   A6   - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW   300   200   300 CZ   50   300 D   4.2  
382   A7   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   10   10   30   30 R   30   2  
382   B   Vuilstortplaatsen   300   200   300   10   300   4.2  
382   C0   Composteerbedrijven:              
382   C1   - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr   300   100   50   10   300   4.2  
382   C2   - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr   700   300   100   30   700   5.2  
382   C3   - belucht v.c. < 20.000 ton/jr   100   100   100   10   100   3.2  
382   C4   - belucht v.c. > 20.000 ton/jr   200   200   100   30   200   4.1  
382   C5   - GFT in gesloten gebouw   200   50   100   100 R   200   4.1  
94   -   DIVERSE ORGANISATIES              
941, 942     Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)   0   0   10   0   10   1  
9491     Kerkgebouwen e.d.   0   0   30   0   30   2  
94991   A   Buurt- en clubhuizen   0   0   30 C   0   30 D   2  
94991   B   Honderdressuurterreinen   0   0   50   0   50   3.1  
59   -   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE              
591, 592, 601, 602     Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30 C   10   30   2  
5914     Bioscopen   0   0   30 C   0   30   2  
9004     Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen   0   0   30 C   0   30   2  
9321     Recreatiecentra, vaste kermis e.d.   30   10   300   10   300 D   4.2  
8552     Muziek- en balletscholen   0   0   30   0   30   2  
85521     Dansscholen   0   0   30 C   0   30   2  
9101, 9102     Bibliotheken, musea, ateliers e.d.   0   0   10   0   10   1  
91041     Dierentuinen   100   10   50 C   0   100   3.2  
91041     Kinderboerderijen   30   10   30 C   0   30   2  
931   0   Zwembaden:              
931   1   - overdekt   10   0   50 C   10   50   3.1  
931   2   - niet overdekt   30   0   200   10   200   4.1  
931   A   Sporthallen   0   0   50 C   0   50   3.1  
931   B   Bowlingcentra   0   0   30 C   0   30   2  
931   C   Overdekte kunstijsbanen   0   0   100 C   50 R   100   3.2  
931   D   Stadions en open lucht-ijsbanen   0   0   300 C   50 R   300   4.2  
931   E   Maneges   50   30   30   0   50   3.1  
931   F   Tennisbanen (met verlichting)   0   0   50 C   0   50   3.1  
931   G   Veldsportcomplex (met verlichting)   0   0   50 C   0   50   3.1  
931   H   Golfbanen   0   0   10   0   10   1  
931   I   Kunstskibanen   0   0   30 C   50 R   50   3.1  
931   0   Schietinrichtingen:              
931   1   - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen   0   0   200 C   10   200   4.1  
931   10   - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen   10   0   1000   200   1000   5.3  
931   11   - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen   0   0   30   30   30   2  
931   2   - binnenbanen: boogbanen   0   0   10 C   10   10   1  
931   3   - vrije buitenbanen: kleiduiven   0   0   200   300   300   4.2  
931   4   - vrije buitenbanen: schietbomen   0   0   500   1500   1500   6  
931   5   - vrije buitenbanen: geweerbanen   10   0   1500   1500   1500   6  
931   6   - vrije buitenbanen: pistoolbanen   10   0   1500   1500   1500   6  
931   7   - vrije buitenbanen: boogbanen   0   0   10   200   200   4.1  
931   8   - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen   10   0   300   500   500   5.1  
931   9   - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen   10   0   1000   1500   1500   6  
931   A   Skelter- en kartbanen, in een hal   10   0   50   10   50   3.1  
931   B   Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik   50   30   500 C   30   500   5.1  
931   C   Skelter- en kartbanen, open lucht, >= 8 uur/ week in gebruik   50   50   1000CZ   30   1000   5.3  
931   D   Autocircuits, motorcrossterreinen e.d.,
< 8 uur/week in gebruik  
100   50   700   50   700   5.2  
931   E   Autocircuits, motorcrossterreinen e.d.,
>= 8 uur/week in gebruik  
100   100   1500 Z   50   1500   6  
931   F   Sportscholen, gymnastiekzalen   0   0   30 C   0   30   2  
932   G   Jachthavens met diverse voorzieningen   10   10   50 C   30   50   3.1  
9200     Casino's   10   0   30 C   0   30   2  
92009     Amusementshallen   0   0   30 C   0   30   2  
93229     Modelvliegtuigvelden   10   0   300   100   300   4.2  
96   -   OVERIGE DIENSTVERLENING              
96011   A   Wasserijen en strijkinrichtingen   30   0   50 C   30   50   3.1  
96011   B   Tapijtreinigingsbedrijven   30   0   50   30   50   3.1  
96012     Chemische wasserijen en ververijen   30   0   30   30 R   30   2  
96013   A   Wasverzendinrichtingen   0   0   30   0   30   2  
96013   B   Wasserettes, wassalons   0   0   10   0   10   1  
9602     Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   0   0   10   0   10   1  
9603   0   Begrafenisondernemingen:              
9603   1   - uitvaartcentra   0   0   10   0   10   1  
96031   2   - begraafplaatsen   0   0   10   0   10   1  
96032   3   - crematoria   100   10   30   10   100   3.2  
9313, 9604     Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   10   0   30 C   0   30   2  
9609   A   Dierenasiels en -pensions   30   0   100 C   0   100   3.2  
9609   B   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   0   0   10 C   0   10 D   1