direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene ontheffingsregels
Plan: Fitland Gemert
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1652.Fitland-VA01

Artikel 10 Algemene ontheffingsregels

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels ontheffing kan worden verleend zijn burgemeester en wethouders bevoegd ontheffing te ver-lenen van de regels van dit plan ten aanzien van:

  • a. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
  • b. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwvlakken worden overschre-den, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
  • c. de bestemmingsregels en toestaan dat openbare nutsgebouwen, wachthuizen ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwen ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen, worden gebouwd, mits de inhoud per gebouw niet meer dan 50 m³ en de hoogte maximaal 3,5 m¹ bedraagt;
  • d. de bestemmingsregels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van voorzieningen voor het ontvangen en zenden van radio- en televisiesignalen alsmede communicatievoorzieningen, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m¹;
  • e. de bestemmingsregels en toestaan dat de bouwgrens aan de voorzijde van de woning met 1 m¹ aan de straatzijde wordt overschreden mits de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse niet in onevenredige mate worden aangetast;
  • f. de bestemmingsregels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot meer dan 6 m¹ behoudens ten aanzien van erf-/terreinafscheidingen.