Artikel 11 Algemene aanduidingsregels

11.1 Defensiezone

a.         het is niet toegestaan om binnen het gehele plangebied enig bouwwerk te bouwen, houtopstanden of beplanting aan te brengen of de bodem op te hogen met een grotere hoogte dan 65m boven NAP;

b.         bij het adres Ossenstaart ongenummerd is niet toegestaan om op gronden binnen de Inner Horizontal en Conical Surface enig bouwwerk te bouwen, houtopstanden of beplanting aan te brengen of de bodem op te hogen met een grotere hoogte dan 105 m boven NAP.

 

11.2 Vrijwaringszone - molenbiotoop

11.2.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Vrijwaringszone molenbiotoop 1' en 'Vrijwaringszone molenbiotoop 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming en de daaronder begrepen de bebouwingsvrije zone, mede bestemd voor:

a.       bescherming van de functie als werktuig van de in het gebied voorkomende windmolen gelet op de windvang;

b.       bescherming van de waarde van deze molen als landschapsbepalend element.

 

11.2.2 Bouwregels

Op gronden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone molenbiotoop 1' en 'Vrijwaringszone molenbiotoop 2' mag worden gebouwd met inachtneming van de volgende bouwregels:

a.       de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone molenbiotoop 1' mag maximaal 3,6 meter bedragen binnen de eerste 100 meter van deze zone. Voor het overige deel van de zone geldt als maximale bouwhoogte de uitkomst van de volgende formule: (afstand tot de molen / 50) + 3,47;

b.       de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone molenbiotoop 2' mag maximaal 3,9 meter bedragen binnen de eerste 100 meter van deze zone. Voor het overige deel van de zone geldt als maximale bouwhoogte de uitkomst van de volgende formule: (afstand tot de molen / 75) + 3,52.

 

11.2 .3 Afwijken van de bouwregels

In afwijking van het bepaalde onder 11.2.2 onder a. en b. is bebouwing met een grotere hoogte in de volgende gevallen toegestaan:

a.       het betreft een bouwwerk met een bestaande grotere hoogte; of

b.       het betreft een bouwwerk, dat gezien vanuit de molen aan de achterzijde van bestaande bouwwerken wordt opgericht, en waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

         de hoogte en breedte blijft binnen de contouren (hoogte, breedte) van de bouwwerken waarachter deze wordt opgericht;

         het bouwwerk wordt aan een bestaand bouwwerk gebouwd dan wel vrijstaand opgericht binnen een afstand van ten hoogste 10 m van bestaande bouwwerken;

         de uitbreiding van het vloeroppervlak van krachtens deze bepaling opgerichte bouwwerken mag in totaal niet meer bedragen dan 10% van de bouwwerken waarachter wordt gebouwd.

 

11.2.4 Specifieke gebruiksregels

De volgende werken en/of werkzaamheden worden in ieder geval aangemerkt als met de gebiedsaanduiding strijdig gebruik als bedoeld in artikel 11.2.1 en zijn dus verboden:

a.       beplanting aanbrengen tot een hoogte groter dan in artikel 11.2.2 onder a. als maximum aangegeven, tenzij het bestaand gebruik met een grotere hoogte betreft.

 


11.2.5 Afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11.2.2 en 11.2.4 voor bebouwing en beplanting op een andere locatie en/of met een grotere hoogte en/of een grotere breedte, mits voldaan word dat bebouwing en/of beplanting redelijkerwijs niet mogelijk is op grond van artikel 11.2.2 en 11.2.4.