Artikel 4        Bos

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.       bos;

b.       behoud, herstel en ontwikkeling van natuurlijke, cultuurhistorische, aardkundige en waterhuishoudkundige waarden met een zo sterk mogelijke ecologische en ruimtelijke samenhang;

c.       extensief recreatief medegebruik;

d.       ecologische verbindingszone;

e.       natuurontwikkeling;

f.         ter plaatse van de aanduiding 'natuur’, natuur;

g.       ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – langzaam verkeer', een langzaam verkeersroute;

 

met daaraan ondergeschikt:

h.       (onverharde) paden;

i.         waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.

 

met de daarbij behorende:

j.         bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen

gebouwen zijnde, ten dienste van de in 6.1 genoemde doeleinden worden gebouwd.

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

a.       de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen mag maximaal 1,5 m bedragen;

b.       de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen.

 

4.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c.

Wabo wordt in elk geval verstaan:

a.       standplaats voor één of meerdere kampeermiddelen;

b.       opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte normaal onderhoud en beheer;

c.       terrein voor het al dan niet voor de verkoop opslaan en opstellen van ongebruikte en/of gebruikte dan wel geheel of gedeeltelijk of gebruikte onderdelen samengestelde machines en voer- of vaartuigen c.q. onderdelen daarvan, welke bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken zijn, behoudens voor zover het betreft het tijdelijk parkeren in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

d.       opslagplaats van bouw- en/of aannemersmaterialen;

e.       het afgraven, vergraven en egaliseren, ophogen, diepploegen en diepwoelen van de bodem;

f.         het graven, verbreden, verbeteren of dempen van sloten, greppels of kleine geïsoleerde wateren;

g.       het aanleggen van drainage en het aanleggen van een folie (mest/water)bassin;

h.       het aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen.

 

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van

werkzaamheden

4.4.1 Verboden uitvoering van andere werken

Het is verboden op of in de in 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke

vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, niet

zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:

a.       aanbrengen van boven- en/of ondergrondse energie-, transport en/of communicatieleidingen;

b.       aanbrengen van oppervlakteverharding groter dan 100 m²;

c.       aanleggen of verwijderen van kaden en/of het aanbrengen van veranderingen in bestaande kaden.

 

4.4.2 Voorwaarden

De in 4.4.1 genoemde werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien:

a.       zij verband houden met de in 4.1 genoemde doeleinden;

b.       door het uitvoeren van deze werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden zoals omschreven in de desbetreffende bestemming met eventuele aanduiding, en in het beeldkwaliteitplan.

 

4.4.3 Uitzonderingen

Het verbod bedoeld in 4.4.1 is niet van toepassing op andere werken die:

a.       normaal onderhoud, gebruik en beheer (werkzaamheden in de bodem waarbij hooguit de strooisellaag aangetast wordt) ten dienste van de instandhouding van het bos;

b.       normaal onderhoud, gebruik en beheer (werkzaamheden in de bodem tot een diepte van maximaal 0,40 m) ten dienste van de instandhouding ter plaatse van de aanduiding 'natuur';

c.       reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

d.       reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.