Artikel 4.          Maatschappelijk

 

Toelichting

De bestemming Maatschappelijk is toegekend aan die locaties, waar sprake is van niet-agrarische activiteiten van niet commerciële aard maar met een sociaal-cultureel of algemeen maatschappelijk karakter. Voor elke locatie geldt dat alleen de activiteit die in dit artikel is genoemd, bij recht is toegestaan. Verandering van activiteiten binnen deze bestemming is alleen mogelijk na vrijstelling.

 

Leeswijzer

Om van de algemene regelingen en bepalingen op de hoogte te zijn, dient u naast dit artikel met name de volgende planregels te raadplegen:

Hoofdstuk 1      Inleidende regels;

Hoofdstuk 3      Algemene regels;

 

Als u iets wilt dat niet lijkt te passen binnen de bestemming, kunt u de flexibiliteitregels van hoofdstuk 4 raadplegen om te kijken of deze wel mogelijkheden bieden.

 

4.1.       Bestemmingsomschrijving

1.        De voor “Maatschappelijk” aangewezen gronden zijn bestemd voor (sociaal)medische, culturele, educatieve, religieuze en kunstzinnige doeleinden, sportvoorzieningen, alsmede voorzieningen ten behoeve van waterberging en –infiltratie met dien verstande dat binnen elk bestemmingvlak dat in onderstaand schema in kolom 1 is opgenomen alleen die instelling(en) of voorziening(en) zijn toegelaten die in kolom 2 voor de betreffende locatie is aangegeven.

2.         Per bestemmingsvlak mogen er twee bedrijfswoningen aanwezig zijn, voor zover reeds vergund al dan niet bestaand,  met bijbouwen.

 

Adres

Activiteit

 Nr. op  verbeelding

Pandelaar 104-106, Gemert

Wooncomplex GGZ én

Boerenbondsmuseum

 103

 

4.2.      Bouwregels

Op of in de in 4.1. bedoelde gronden worden gebouwd onder de volgende voorwaarde:

1.         Er mag maximaal 3680 m2 bebouwing op het bestemmingsvlak aanwezig zijn.

 

Op of in de in 4.1. bedoelde gronden mag gebouwd worden met inachtneming van de volgende maatvoering:

1.         De bedrijfswoning mag een inhoud hebben van maximaal 750m³

2.         De maximale goothoogte van de bedrijfswoning en van bedrijfsgebouwen is 8m¹;

3.         De maximale bouwhoogte van de bedrijfswoning en van bedrijfsgebouwen is 12m¹;

4.         De maximale toegestane hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde is 12m¹;

5.         Bij de bedrijfswoning is een bijbouw toegestaan met een oppervlakte van maximaal 100m², een goothoogte van maximaal 3m¹ en een bouwhoogte van maximaal 5,5m¹;

6.         De hoogte van erfafscheidingen mag maximaal 2m¹ zijn;

7.         De maximale oppervlakte van uitbreiding van bebouwing zonder goedgekeurd         erfbeplantingsplan is 20m².

 

4.3.      Afwijken van de bouwregels

Specifieke afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2. ten behoeve van een uitbreiding van maximaal 15% van het maximaal toegestane bebouwd oppervlak.

 

Algemene afwijkingsregels

In hoofdstuk 3 van dit bestemmingsplan staan de eventueel van toepassing zijnde algemene afwijkingsregels.

 

4.4.      Specifieke gebruiksregels

De volgende werken en / of werkzaamheden worden in ieder geval aangemerkt als met de bestemming strijdig gebruik en zijn dus verboden:

1.         het gebruiken van bouwwerken voor bewoning anders dan de bedrijfswoning;

2.         het aanleggen van mest- of waterbassins van folie.

 

4.5.      Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

 

Het is verboden op of in de in 4.1. bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) erfbeplanting te verwijderen. Deze werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien zij verband houden met de doeleinden, die aan de bestemming zijn toegekend en door het uitvoeren van deze werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden zoals omschreven in de (dubbel)bestemming met eventuele aanduiding, en in het beeldkwaliteitplan.

 

Geen aanlegvergunning is vereist voor normaal onderhoud en beheer (werkzaamheden in de bodem tot een diepte van maximaal 40cm).