direct naar inhoud van Artikel 6 Wonen
Plan: Fitland Gemert
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1652.Fitland-VA01

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' voor 'Wonen' aangeduide gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in appartementen, al dan niet met een beroep aan huis; mits de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate behouden blijft en het medegebruik van de woning beperkt is tot ten hoogste 35% van het grondoppervlak van de woning;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeren': parkeer- en verkeersvoorzieningen;
 • c. tuinen en erven;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals (openbare) groenvoorzieningen, (openbare) nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder en waterpartijen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels.

6.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd;
 • b. uitsluitend gestapelde bebouwing in de vorm van appartementen is toegestaan;
 • c. het aantal appartementen bedraagt maximaal het met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
 • d. de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal de met de aanduiding 'maximale goot-/ bouwhoogte' aangegeven hoogte.
6.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden binnen het bouwvlak of ter plaatse van de bouwaanduiding 'bijgebouwen' gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt per woning maximaal 10 m²;
 • c. in afwijking van het bepaalde in 6.2.2 onder a. geldt dat aan de voorgevel van het hoofdgebouw een aan- of uitbouw mag worden gebouwd, mits:
  • 1. niet meer dan 40 m², met een maximum van 40% van het perceel gelegen voor de voorgevellijn t.b.v. erkers, luifels en overkappingen wordt bebouwd tot maximaal 1,50 m1 van de voorste perceelgrens;
  • 2. de diepte van de erkers, luifels en overkappingen maximaal 1,50 m1bedraagt gemeten vanaf de voorgevel van het hoofdgebouw;
  • 3. de breedte van een erker niet meer bedraagt dan 60% van de gevel van het hoofdgebouw;
  • 4. de breedte van een luifel niet meer bedraagt dan 40% van de gevel van het hoofdgebouw;
  • 5. de goothoogte niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw bedraagt;
  • 6. de bouwhoogte niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedraagt;
 • d. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt maximaal 3 m1.
6.2.3 Gebouwen van openbaar nut
 • a. de oppervlakte bedraagt maximaal 15 m²;
 • b. de hoogte bedraagt maximaal 3 m1.
6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van openbaar nut
 • a. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten, bedraagt maximaal 8 m¹;
 • b. de bouwhoogte van antennes bedraagt maximaal 12 m¹;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen, zijnde van openbaar nut bedraagt maximaal 3 m¹.
6.2.5 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen vóór de naar de wegzijde toegekeerde, bouwgrens maximaal 1 m1;
 • b. de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen achter de naar de weg toegekeerde bouwgrens bedraagt maximaal 2 m1;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt maximaal 8 m¹;
 • d. de bouwhoogte van antennemasten bedraagt maximaal 12 m¹;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m¹;
 • f. een overkapping geplaatst voor de voorgevel mag geen wanden bevatten.
6.2.6 Ondergronds bouwen
 • a. ondergronds bouwen is alleen toegestaan als onderbouw van gebouwen;
 • b. de verticale diepte bedraagt maximaal 4 m1.