direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Fitland Gemert
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1652.Fitland-VA01

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport en recreatie, zowel indoor als outdoor;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': één bedrijfswoning;
 • c. evenementen, zoals:
  • 1. ballonfestijn;
  • 2. boekenbeurs;
  • 3. Ernest en Bobbyshow;
  • 4. Summernight;
  • 5. Gehandicaptendag;
  • 6. Night of the Proms;
  • 7. Bedrijven contactdagen Gemert-Bakel;
  • 8. Autobeurs Gemert,als bepaald op grond van het evenementenbeleid van de gemeente Gemert-Bakel;
 • d. horeca, voor zover onderschikt aan de onder a. en c. genoemde functies;
 • e. kinderopvang;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': de entree tot het Fitlandterrein;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'parkeren': parkeervoorzieningen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'waterberging': ondergrondse waterbergings- en infiltratievoorzieningen;
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, (openbare) nutsvoorzieningen en overige waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels.

3.2.1 Gebouwen, niet zijnde van openbaar nut
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de met de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangeduide hoogten.
3.2.2 Gebouwen van openbaar nut
 • a. de oppervlakte bedraagt maximaal 15 m²;
 • b. de hoogte bedraagt maximaal 3 m¹.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van openbaar nut
 • a. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten, bedraagt maximaal 8 m¹;
 • b. de bouwhoogte van antennes bedraagt maximaal 12 m¹;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen, zijnde van openbaar nut bedraagt maximaal 3 m¹.
3.2.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen vóór de naar de wegzijde toegekeerde, bouwgrens maximaal 1 m1;
 • b. de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen achter de naar de weg toegekeerde bouwgrens bedraagt maximaal 2 m1;
 • c. kunstobjecten bedraagt maximaal 5 m¹;
 • d. speelvoorzieningen bedraagt maximaal 3,5 m¹;
 • e. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt maximaal 8 m1;
 • f. de bouwhoogte van antennemasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 5 m¹;
 • h. een overkapping geplaatst voor de voorgevel mag geen wanden bevatten.
3.2.5 Ondergronds bouwen
 • a. ondergronds bouwen is alleen toegestaan als onderbouw onder gebouwen;
 • b. de verticale diepte mag niet meer bedragen dan 4 m1.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering, bouwmassa, afmetingen en visuele karakteristieken van bouwwerken. De nadere eisen regeling wordt toegepast ter voorkoming van onevenredige aantasting van:

 • a. een straat- en bebouwingsbeeld, alsmede beeldkwaliteit: in het belang van een verantwoorde, evenwichtige en samenhangende stedenbouwkundige inpassing, met aandacht voor:
  • 1. een goede verhouding tussen bouwmassa's en gevelbeelden;
  • 2. de samenhang met nabij gelegen bebouwing;
  • 3. de hoogtedifferentiatie;
  • 4. een goede verhouding tussen bouwmassa en inrichting van de omgeving;
 • b. de woonsituatie: het in stand houden c.q. garanderen van een goede woonsituatie binnen deze bestemming, voorzover van toepassing, en andere bestemmingen, in het bijzonder met het oog op:
  • 1. de lichttoetreding/bezonning ten opzichte van (bebouwing op) aangrenzende gronden;
  • 2. het uitzicht;
  • 3. de aanwezigheid van voldoende privacy;
 • c. de gebruiksmogelijkheden: ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken;
 • d. de milieusituatie: ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van milieuaspecten c.q. belasting van het milieu, zoals hinder voor omwonenden en verkeersaantrekkende werking, niet gewenst is, dient rekening gehouden te worden met het waarborgen, instandhouden c.q. tot stand brengen van een situatie waarbij rekening wordt gehouden met:
  • 1. de toegelaten gebruiksmogelijkheden in de bestemmingen;
  • 2. strijdigheid met de voorschriften, voortvloeiende uit wettelijke bepalingen, zoals de Wet milieubeheer dan wel een AmvB op grond van de Wet milieubeheer;
  • 3. borgen van het regenwater in eigen grond;
 • e. de verkeersveiligheid: ter waarborging van de verkeersveiligheid in het bijzonder de benodigde uitzichthoeken op hoeken van wegen;
 • f. de sociale veiligheid: ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet-sociaal controleerbaar is;
 • g. de parkeerruimte op eigen terrein: ter waarborging en ter voorkoming van een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • h. de brandveiligheid: ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van brandveiligheid c.q. brand- en rampenbestrijding, niet gewenst is;
 • i. wateroverlast: de gebruiksmogelijkheden van het bouwperceel en de direct aangrenzende percelen door wateroverlast als gevolg van overvloedig hemelwater en het ontbreken van waterbergings- en infiltratievoorzieningen;
 • j. groen: hekken, met en zonder gaas, evenals muren dienen wanneer deze grenzen aan de openbare ruimte, groen te worden ingeplant. Bij muren zal daarvoor 0,50 m¹ ruimte tot aan de openbare ruimte moeten worden gereserveerd.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor:

 • a. het houden van de in artikel 3.1 onder c. genoemde evenementen die vallen onder de categorieën 2 en 3 zoals beschreven in de nota Evenementenbeleid van de gemeente Gemert-Bakel, zonder dat daarvoor een vergunning is verleend;
 • b. voor permanente of tijdelijke bewoning behoudens van de bedrijfswoning;
 • c. horeca, anders dan als gerelateerd aan de sport, recreatie en evenementen;
 • d. reclamedoeleinden, anders dan reclame-uitingen die zijn toegestaan aan de zijde parkeerterrein Vicaris van der Asdonckstraat, waarbij tevens geldt dat de reclame-uiting een geïntegreerd onderdeel vormt van de bebouwing en een hoogte heeft van niet meer dan 0,70 m;
 • e. voor de verkoop van motorbrandstoffen.
3.5 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.4onder a voor incidentele evenementen met dien verstande dat:

 • a. voor het desbetreffende evenement een evenementenvergunning op grond van het evenementenbeleid van de gemeente Gemert-Bakel als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is verleend;
 • b. bedoeld evenement geen onevenredige hinder v oor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of de buurt;
 • c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • d. geen detailhandel plaatsvindt, tenzij in de onder a. bedoelde evenementenvergunning anders is bepaald.